• Không có kết quả nào được tìm thấy

Bài tập cực trị của hàm số – Diệp Tuân - Học Tập Trực Tuyến Cấp 1,2,3 - Hoc Online 247

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Chia sẻ "Bài tập cực trị của hàm số – Diệp Tuân - Học Tập Trực Tuyến Cấp 1,2,3 - Hoc Online 247"

Copied!
126
0
0
Xem thêm ( Trang)

Văn bản

(1)

85

Lớp Toán Thầy-Diệp Tuân Tel: 0935.660.880 A. LÝ THUYẾT.

1. Khái niệm cực trị hàm số :

Giả sử hàm số xác định trên tập hợp D D

x0D

x0được gọi là một điểm cực đại của hàm số f nếu tồn tại một khoảng

 

a b; chứa điểm x0

sao cho:

 

   

0 0

;

( ) ( ) ; \

a b D

f x f x x a b x

 

   

 .

Khi đó f x

 

0 được gọi là giá trị cực đại của hàm số f .

x0được gọi là một điểm cực tiểu của hàm số f nếu tồn tại một khoảng

 

a b; chứa điểm x0

sao cho:

 

   

0 0

;

( ) ( ) ; \

a b D

f x f x x a b x

 

   

 .

Khi đó f x

 

0 được gọi là giá trị cực tiểu của hàm số f .

Giá trị cực đại và giá trị cực tiểu được gọi chung là cực trị

Nếu x0là một điểm cực trị của hàm số f thì người ta nói rằng hàm số f đạt cực trị tại điểm x0.

 Điểm cực đại, cực tiểu gọi chung là điểm cực trị của hàm số

f x

 

0 là giá trị cực trị (hay cực trị ) của hàm số.

Như vậy : Điểm cực trị phải là một điểm trong của tập hợp D

``Chú ý.

 Giá trị cực đại (cực tiểu) f x

 

0 của hàm số f chưa hẳn đã là GTLN (GTNN) của hàm số f trên tập xác định Df x

 

0 chỉ là GTLN (GTNN) của hàm số f trên khoảng

 

a b; D

 

a b; chứa

điểm x0.

 Nếu f

 

x không đổi dấu trên tập xác định D của hàm số f thì hàm số f không có cực trị . 2. Điều kiện cần để hàm số đạt cực trị:

2.1. Định lý 1: Giả sử hàm số f đạt cực trị tại điểm x0.

Khi đó, nếu f có đạo hàm tại điểm x0thì f '

 

x0 0 .

Chú ý :

Đạo hàm f 'có thể triệt tiêu tại điểm x0 nhưng hàm số f không đạt cực trị tại điểm x0.

Hàm số có thể đạt cực trị tại một điểm mà tại đó hàm số không có đạo hàm.

Hàm số chỉ có thể đạt cực trị tại một điểm mà tại đó đạo hàm của hàm số bằng 0, hoặc tại

đó hàm số không có đạo hàm .

§BÀI 2. CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ

(2)

86

Lớp Toán Thầy-Diệp Tuân Tel: 0935.660.880 3. Điều kiện đủ để hàm số đạt cực trị:

Định lý 2: Giả sử hàm số f có đạo hàm cấp một trên khoảng

 

a b; chứa điểm x0, f '

 

x0 0 và f

có đạo hàm cấp hai khác 0 tại điểm x0.

Nếu f ''

 

x0 0thì hàm số f đạt cực đại tại điểm x0.

Nếu f ''

 

x0 0thì hàm số f đạt cực tiểu tại điểm x0.

Chú ý :

Nếu x0 là một điểm cực trị của hàm số f thì điểm ( ; ( ))x f x0 0 được gọi là điểm cực trị của đồ

thị hàm số f .

Trong trường hợp f x'( )0 0 không tồn tại hoặc 0

0

'( ) 0 ''( ) 0

 

 

f x

f x thì định lý 3 không dùng được.

B. PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN.

DẠNG 1. Tìm các điểm cực trị của hàm số.

1. Phương pháp.

Bước 1. Tìm tập xác định của hàm số f.

Bước 2. Tính đạo hàm f( )x và tìm các điểm x0 sao cho f x( )0 = 0 (nếu có) và tìm các điểm x0D

mà tại đó hàm f liên tục nhưng đạo hàm f( )x không tồn tại.

Bước 3. Vận dụng định lý 2 (lập bảng xét dấu f( )x ) hay định lý 3( tính f( )x ) để xác định điểm cực trị của hàm số.

⋆ Chú ý:

Cho hàm số yf x( ) xác định trên D. Điểm x x0 D là điểm cực trị của hàm số khi và chỉ khi

hai điều kiện sau đây cùng thảo mãn:

 Tại xx0 đạo hàm triệt tiêu hoặc không tồn tại

 Đạo hàm đổi dấu khi x đi qua x0. 2. Bài tập minh họa.

Bài tập 1. Tìm cực trị (nếu có) của các hàm số sau:

1).y  x4 2x21 2). y  x4 6x28x Lời giải.

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

(3)

87

Lớp Toán Thầy-Diệp Tuân Tel: 0935.660.880

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

Nhận xét . Trong bài toán này, vì '(1) 0 ''(1) 0

 

 

y

y do đó định lý 3 không khẳng định được điểm x2 có

phải là điểm cực trị của hàm số hay không.

Bài tập 2. Tìm cực trị (nếu có) của các hàm số sau:

1). 3 3 2

6 1

  2  

y x x x 2). yxx2 x 1

Lời giải.

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

Bài tập 3. Tìm cực trị (nếu có) của các hàm số sau:

1). 4 4 y x

x

 

 2). 1

3 1

   y x

x Lời giải.

... ...

(4)

88

Lớp Toán Thầy-Diệp Tuân Tel: 0935.660.880

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

Bài tập 4. Tìm cực trị (nếu có) của hàm số : y 3 2 cosxcos 2x Lời giải.

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

(5)

89

Lớp Toán Thầy-Diệp Tuân Tel: 0935.660.880

... ...

... ...

... ...

... ...

Bài tập 5. Cho hàm số

 

2sin1 , 0

0 , 0

 

 

 

x x

f x x

x

. Chứng minh rằng f '

 

x 0 nhưng hàm số f x

 

không đạt cực trị tại điểm 0.

Lời giải.

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

3. Câu hỏi trắc nghiệm

Mức độ 1. Nhận biết Câu 1. Cho hàm số yx33 .x Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng

 ; 1

và nghịch biến trên khoảng

1;

.

B. Hàm số đồng biến trên khoảng ( ; ).

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng

 ; 1

và đồng biến trên khoảng

1;

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng

1;1

.

Lời giải

... ...

... ...

... ...

... ...

Câu 2.(THPT Chuyên Bắc Ninh 2018) Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Nếu f

 

x0 0 và f

 

x0 0 thì hàm số đạt cực tiểu tại x0. B. Nếu f

 

x0 0 và f

 

x0 0 thì hàm số đạt cực đại tại x0.

C. Nếu f

 

x đổi dấu khi x qua điểm x0f x

 

liên tục tại x0 thì hàm số y f x

 

đạt cực

trị tại điểm x0.

D. Hàm số y f x

 

đạt cực trị tại x0 khi và chỉ khi x0 là nghiệm của đạo hàm.

Lời giải

... ...

... ...

(6)

90

Lớp Toán Thầy-Diệp Tuân Tel: 0935.660.880 Câu 3.(THPT Bình Xuyên-Vĩnh Phúc 2018) Xét f x

 

là một hàm số tùy ý. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

A. Nếu f x

 

đạt cực tiểu tại xx0 thì f

 

x0 0. B. Nếu f

 

x0 0 thì f x

 

đạt cực trị tại xx0.

C. Nếu f

 

x0 0 và f

 

x0 0 thì f x

 

đạt cực đại tại xx0. D. Nếu f x

 

có đạo hàm tại x0 và đạt cực đại tại x0 thì f

 

x0 0.

Lời giải

... ...

... ...

Câu 4.(THPT Chuyên Quốc Học Huế 2018) Cho hàm số y f x

 

có đạo hàm cấp 2 trên khoảng

Kx0K. Mệnh đề nào sau đây đúng ?

A. Nếu f

 

x 0 thì x0 là điểm cực tiểu của hàm số y f x

 

.

B. Nếu f

 

x 0 thì x0 là điểm cực trị của hàm số y f x

 

.

C. Nếu x0 là điểm cực trị của hàm số y f x

 

thì f

 

x0 0. D. Nếu x0 là điểm cực trị của hàm số y f x

 

thì f

 

x0 0.

Lời giải

... ...

... ...

Câu 5.(THPT Chuyên Quốc Học Huế) Cho hàm số f x

 

có đạo hàm cấp 2 trên khoảng K

0 .

xK Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:

A. Nếu hàm số đạt cực đại tại x0 thì f

 

x0 0.

B. Nếu hàm số đạt cực đại tại x0 thì tồn tại ax0 để f

 

a 0.

C. Nếu hàm số đạt cực trị tại x0 thì f

 

x0 0.

D. Nếu f

 

x0 0 và f

 

x0 0 thì hàm số đạt cực trị tại x0. Lời giải

... ...

... ...

... ...

... ...

Câu 6.(THPT Chuyên Hùng Vương 2018) Cho hàm số y f x

 

có đạo hàm trên . Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

(I): Nếu f

 

x 0 trên khoảng

x0h x; 0

f

 

x 0 trên khoảng

x x0; 0h

 

h0

thì hàm

số đạt cực đại tại điểm x0.

(II): Nếu hàm số đạt cực đại tại điểm x0 thì tồn tại các khoảng

x0h x; 0

,

x x0; 0h

 

h0

sao

cho f

 

x 0 trên khoảng

x0h x; 0

f

 

x 0 trên khoảng

x x0; 0h

.

A. Cả (I) và (II) cùng sai. B. Mệnh đề (I) đúng, mệnh đề (II) sai.

C. Mệnh đề (I) sai, mệnh đề (II) đúng. D. Cả (I) và (II) cùng đúng.

Lời giải

... ...

... ...

(7)

91

Lớp Toán Thầy-Diệp Tuân Tel: 0935.660.880 Câu 7.(THPT Chuyên Hùng Vương-Phú Thọ 2018) Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số yx33x5 là điểm ?

A. Q

 

3; 1 . B. M

 

1; 3 . C. P

7; 1

. D. N

1; 7

.

Lời giải

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

Câu 8.(Chuyên Đồng Bằng Sông Cửu long2018) Gọi x1 là điểm cực đại, x2 là điểm cực tiểu của hàm số y  x3 3x2. Tính x12x2.

A. 2. B. 1. C. 1. D. 0.

Lời giải

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

Câu 9.(TT Diệu Hiền-Cần Thơ 2018) Hàm số yx33x23x4 có bao nhiêu cực trị?

A. 1. B. 2. C. 0. D. 3.

Lời giải

... ...

... ...

Câu 10.(THPT Chuyên Vĩnh Phúc 2018) Tìm giá trị cực đại y của hàm số yx312x1 A. y  17. B. y  2. C. y 45. D. y 15.

Lời giải

... ...

... ...

... ...

... ...

Câu 11.(THPT Triệu Sơn 3 Thanh Hóa 2018) Có bao nhiêu điểm cực trị của hàm số 1 yx?

A. 3. B. 2. C. 0. D. 1

Lời giải

... ...

... ...

... ...

Câu 12.(Sở GD & ĐT Bình Thuận 2020) Cho hàm số y  x4 2x21 có giá trị cực đại và giá trị

cực tiểu lần lượt là y1y2. Khi đó, khẳng định nào sau đây đúng?

A. 3y1y2  1. B. 3y1y2 5. C. 3y1y2 1. D. 3y1y2  5. Lời giải

(8)

92

Lớp Toán Thầy-Diệp Tuân Tel: 0935.660.880

... ...

... ...

... ...

... ...

Câu 13.(THPT Chuyên Vĩnh Phúc-2018) Hàm số yx42x23 có bao nhiêu điểm cực trị?

A. 0. B. 2. C. 1. D. 3.

Lời giải

... ...

... ...

... ...

... ...

Câu 14.(THPT Chuyên Hạ Long 2018) Hàm số y  x4 2x25 có bao nhiêu điểm cực trị?

A. 1. B. 3. C. 0. D. 2.

Lời giải

... ...

... ...

... ...

... ...

Câu 15.(THPT Trần Quốc Tuấn 2018) Hàm số y2x44x28 có bao nhiêu điểm cực trị?

A. 2. B. 4. C. 3. D. 1.

Lời giải

... ...

... ...

... ...

... ...

Câu 16.(THPT Chuyên Hà Tĩnh 2018) Số điểm cực trị của đồ thị hàm số y  x4 2x22 là

A. 2. B. 3. C. 0. D. 1.

Lời giải

... ...

... ...

... ...

... ...

Câu 17.(THPT Hồng Bàng 2018) Cho hàm số y f x

 

có đạo hàm là f

 

x x x

1

 

2 x1

.

Hàm số y f x

 

có bao nhiêu điểm cực trị?

A. 1. B. 2. C. 0. D. 3.

Lời giải

... ...

... ...

... ...

(9)

93

Lớp Toán Thầy-Diệp Tuân Tel: 0935.660.880 Câu 18.(Chuyên Quang Trung-2018) Cho các hàm số

 

I :yx23,

 

II :yx33x23x5,

 

: 1

III y x 2

 x

 ,

 

IV :y

2x1

7. Các hàm số không có cực trị là:

A.

 

I ,

 

II ,

 

III . B.

 

III ,

 

IV ,

 

I .

C.

 

IV ,

 

I ,

 

II . D.

 

II ,

 

III ,

 

IV .

Lời giải

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

Câu 19.(THPT Nguyễn Khuyến-Nam Định 2018) Đồ thị hàm số nào trong bốn hàm số liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây, có đúng một cực trị?

A. yx33x2x. B. yx42x23. C. y  x3 4x5. D. 2 3 1 y x

x

 

 . Lời giải

... ...

... ...

... ...

... ...

Câu 20.(THPT Can Lộc Hà Tĩnh 2018) Trong các hàm số sau, hàm số nào có hai điểm cực đại và một điểm cực tiểu?

A. y  x4 x23. B. yx4x23. C. y  x4 x23. D. yx4x23 Lời giải

... ...

... ...

... ...

... ...

Câu 21.(THPT Chuyên Thái Bình 2018)

Hàm số y3

x22x3

2 2 có tất cả bao nhiêu điểm cực trị

A. 3. B. 0. C. 1. D. 2.

Lời giải

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

(10)

94

Lớp Toán Thầy-Diệp Tuân Tel: 0935.660.880

... ...

Câu 22.(THPT Hồng Bàng Hải Phòng 2018) Hàm số y 4x2 có bao nhiêu điểm cực tiểu?

A. 1. B. 0. C. 3. D. 2.

Lời giải

... ...

... ...

... ...

Câu 23.(Sở GD & ĐT Hậu Giang 2020) Đồ thị hàm số nào sau đây có đúng 1 điểm cực trị A. yx36x29x5. B. y  x4 3x24.

C. yx33x23x5. D. y2x44x21. Lời giải

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

Mức độ 2. Thông hiểu

Câu 24.(THPT Hoa Lư-2018) Gọi AB là các điểm cực tiểu của đồ thị hàm số yx4 2x2 1.

Tính diện tích S của tam giác OAB (O là gốc tọa độ)

A. S 2. B. S 4. C. S 1. D. S 3.

Lời giải

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

Câu 25.(THPT Sơn Tây-Hà Nội-2018) Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số

2 2

1

x x

y x

 

A. y  2x 2. B. y2x2. C. y2x2. D. y  2x 2. Lời giải

... ...

... ...

... ...

(11)

95

Lớp Toán Thầy-Diệp Tuân Tel: 0935.660.880

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

Câu 26.(THPT Sơn Tây-Hà Nội-2018) Tìm cực đại của hàm số yx 1x2 . A. 1

2 B. 1

2

 . C. 1

2. D. 1

2. Lời giải

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

Câu 27.(THPT Chuyên ĐHSP-2018) Điểm thuộc đường thẳng d:x  y 1 0 cách đều hai điểm cực

trị của đồ thị hàm số yx33x22 là

A.

 

2;1 . B.

0; 1

. C.

 

1;0 . D.

1; 2

.

Lời giải

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

Câu 28.(Chuyên Phan Bội Châu-2018) Số điểm cực trị của hàm số y

x1

3 x2

A. 1. B. 2. C. 3. D. 0.

Lời giải

... ...

... ...

... ...

... ...

Câu 29.(THPT Chuyên Lê Qúy Đôn 2020)

Cho hàm số f x

 

có đạo hàm f

  

x x1

 

x2 3



x4 1

trên . Tính số điểm cực trị của

hàm số y f x

 

.

A. 2. B. 3. C. 1. D. 4.

(12)

96

Lớp Toán Thầy-Diệp Tuân Tel: 0935.660.880 Lời giải

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

Câu 30.(THPT Phan Đăng Lưu Huế 2020) Gọi A, B là hai điểm cực trị của đồ thị hàm số

 

3 3 4

f x   x x và M x

0; 0

là điểm trên trục hoành sao cho tam giác MAB có chu vi nhỏ

nhất, đặt T 4x02015. Trong các khẳng định dưới đây, khẳng định nào đúng ?

A. T2017. B. T2019. C. T2016. D. T 2018.

Lời giải

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

Câu 31.(THPT Trần Phú 2018)

Cho hàm số yx48x210 có đồ thị

 

C . Gọi A, B, C3 điểm cực trị của đồ thị

 

C . Tính

diện tích S của tam giác ABC.

A. S 64. B. S 32. C. S 24. D. S12.

Lời giải

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

(13)

97

Lớp Toán Thầy-Diệp Tuân Tel: 0935.660.880 DẠNG 2. Định tham số m để hàm số f x

 

đạt cực trị.

Loại 1. Định tham số m để hàm số f x

 

đạt cực trị tại điểm x0 cho trước.

1. Phương pháp.

Bước 1. Tìm tập xác định của hàm số f và tính đạo hàm f( )x

Bước 2. Điều kiện cần để hàm số đạt cực trị tại x0y x'( )0 0, từ điều kiện này ta tìm được giá

trị của tham số m.

Bước 3. Kiểm lại bằng cách dùng một trong hai quy tắc tìm cực trị, để xét xem giá trị của tham số m vừa tìm được có thỏa mãn yêu cầu của bài toán hay không ?

⋆ Chú ý:

⋇ Ta có thể sử dụng quy tắc hai để tìm, tuy nhiên việc sử dụng quy tắc hai phải thỏa mãn điều kiện y x''( )0 0.

⋇ Giả sử hàm số f có đạo hàm cấp một trên khoảng

 

a b; chứa điểm x0, f '

 

x0 0và f có đạo

hàm cấp hai khác 0 tại điểm x0.

 Nếu f

 

x0 0 thì hàm số f đạt cực đại tại điểm x0.

 Nếu f

 

x0 0 thì hàm số f đạt cực tiểu tại điểm x0. 2. Bài tập minh họa.

Bài tập 6. Cho hàm số 1 3 2

2 1

1

3     

y x mx m m x . Với giá trị nào của m thì hàm số đạt cực

đại tại điểm x1.

Lời giải.

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

Chú ý:

Trong trường hợp f x'( )0 0 không tồn tại hoặc 0

0

'( ) 0 ''( ) 0

 

 

f x

f x thì định lý 3 không dùng được.

Nhận xét:

Nếu trình bày lời giải theo sơ đồ sau: Hàm số đạt cực đại tại '(1) 0

1 ''(1) 0

 

    x y

y

 

thì lời giải

chưa chính xác

Vì dấu hiệu nêu trong định lí 3 chỉ phát biểu khi y x''( )0 0. Các bạn sẽ thấy điều đó rõ hơn bằng

cách giải bài toán sau:

1). Tìm m để hàm số yx43mx2m2m đạt cực tiểu tại x0

2). Tìm m đề hàm số y  x3 3(m2)x2(m4)x2m1 đạt cực đại tại x 1.

Nếu ta khẳng định được y x''( )0 0 thì ta sử dụng

 

 được.

(14)

98

Lớp Toán Thầy-Diệp Tuân Tel: 0935.660.880 Bài tập 7. Tìm m để hàm số:

1).

3

(2 1) 2 ( 9) 1

x3     

y m x m x đạt cực tiểu tại x2 .

2). ymx32(m1)x2(m2)x m đạt cực tiểu tại x1 .

3).

2 1

 

x mx

y x m đạt cực tiểu tại x1.

4).

2( 1)  3 2

 

x m x m

y x m đạt cực đại tại x 1.

Lời giải.

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

(15)

99

Lớp Toán Thầy-Diệp Tuân Tel: 0935.660.880 3. Câu hỏi trắc nghiệm

Mức độ 1. Nhận biết

Câu 32.(THPT Nguyễn Đức Thuận 2018) Tìm m để hàm số yx42mx22mm45 đạt cực tiểu tại x 1.

A. m 1. B. m1. C. m 1. D. m1.

Lời giải

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

Câu 33.(THPT Tam Phước 2018) Với giá trị nào của tham số m thì hàm số

1 3 2

2 1

1

y3xmxm  m x đạt cực đại tại điểm x1.

A. m2. B. m3. C. m 1. D. m0.

Lời giải

... ...

... ...

... ...

... ...

Câu 34.(THPT Kiến An 2018) Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số

ymx3x2

m26

x1 đạt cực tiểu tại x1.

A. m1. B. m 4. C. m 2. D. m2.

Lời giải

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

(16)

100

Lớp Toán Thầy-Diệp Tuân Tel: 0935.660.880

... ...

... ...

Câu 35.(THPT Hà Huy Tập 2018) Tìm giá trị thực của tham số m để hàm số

1 3 2

2 4

3

y3xmxmx đạt cực tiểu tại x3.

A. m1. B. m 1. C. m5. D. m 7.

Lời giải

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

Câu 36.(THPT Xuân Hòa 2018) Hàm số yx33x2mx2 đạt cực tiểu tại x2 khi:

A. m0. B. m0. C. m0. D. m0.

Lời giải

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

Câu 37.(THPT Việt Trì 2018) Hàm số yx33

m1

x23

m1

2x. Hàm số đạt cực trị tại điểm

có hoành độ x1 khi

A. m1. B. m0;m4. C. m4. D. m0;m1.

Lời giải

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

Câu 38.(THPT Chuyên Lê Quý Đôn 2018) Cho hàm số f x

 

x33mx23

m21

x. Tìm tất cả các

giá trị của m để hàm số f x

 

đạt cực đại tại x0 1.

A. m0 và m2. B. m2. C. m0. D. m0 hoặc m2.

Lời giải

... ...

... ...

... ...

... ...

(17)

101

Lớp Toán Thầy-Diệp Tuân Tel: 0935.660.880

... ...

... ...

... ...

... ...

Câu 39.(THPT Quãng Xương 2018) Đồ thị hàm số yx33x22ax b có điểm cực tiểu A

2; 2

.

Tính a b .

A. a b 4. B. a b 2. C. a b  4. D. a b  2. Lời giải

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

Câu 40.(THPT Trần Hưng Đạo 2018) Tìm tất cả giá trị thực của tham số m để hàm số

yx42(m1)x2m2 1 đạt cực tiểu tại x0. A. m 1. B. m 1. C. m 1. D. m   1 m 1

Lời giải

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

Câu 41.(THPT Xuân Trường 2018) Hàm số y  x4 2mx21 đạt cực tiểu tại x0 khi:

A.   1 m 0. B. m0. C. m 1. D. m0.

Lời giải

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

Câu 42.(THPT Hoài Ân 2018) Tìm giá trị thực của tham số m để hàm số

1 3 2

2 4

3

y3xmxmx đạt cực đại tại điểm x3.

A. m 7. B. m5. C. m 1. D. m1.

Lời giải

... ...

(18)

102

Lớp Toán Thầy-Diệp Tuân Tel: 0935.660.880

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

Câu 43.(THPT Chuyên Biên Hòa 2018) Hàm số yx32ax24bx2018,

a b,

đạt cực trị tại 1

x  . Khi đó hiệu a b là

A. 1. B. 4

3. C. 3

4. D. 3

4. Lời giải

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

Câu 44.(SGD Bà Rịa Vũng Tàu 2018)

Tìm giá trị thực của tham số m để hàm số 1 3 2

2 1

y3xmxm  m x đạt cực đại tại x1.

A. m2. B. m3. C. m. D. m0.

Lời giải

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

Câu 45.(Sở GD 7 ĐT Bắc Ninh 2018)

Tìm giá trị của tham số mđể hàm số 1 3 1

2 1

2

3 2

3 2

yxmxmx m đạt cực đại tại x1?

A. m2. B. m 2. C. m1. D. m 1.

Lời giải

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

(19)

103

Lớp Toán Thầy-Diệp Tuân Tel: 0935.660.880

... ...

Câu 46.(THPT Chuyên Lam Sơn 2018) Tìm m để hàm số ymx3

m21

x22x3 đạt cực tiểu tại x1.

A. 3

m 2. B. 3

m 2. C. m0. D. m 1. Lời giải

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

Câu 47.(Sở GD & ĐT Hà Nội 2018)

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số yx4mx2 đạt cực tiểu tại x0.

A. m0. B. m0. C. m0. D. m0.

Lời giải

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

Câu 48.(THPT Chuyên Lam Sơn 2018) Tìm m để hàm số ymx3

m21

x22x3 đạt cực tiểu tại x1.

A. 3

m2. B. 3

m 2. C. m0. D. m 1. Lời giải

... ...

... ...

... ...

... ...

(20)

104

Lớp Toán Thầy-Diệp Tuân Tel: 0935.660.880

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

Câu 49.(Sở GD & ĐT Quãng Nam 2018) Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số

   

3 2 2

1 1

2 3 3 4

3 2

yxmxmmx đạt cực tiểu tại x1.

A. m2. B. m 3.

C. m 3 hoặc m2. D. m 2 hoặc m3.

Lời giải

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

Mức độ 2. Thông Hiểu Câu 50.(THPT Nguyễn Khuyến 2018) Để hàm số

2 1

x mx

y x m

 

  đạt cực đại tại x2 thì m thuộc

khoảng nào?

A.

2; 4

. B.

0; 2

. C.

 4; 2

. D.

2; 0

.

Lời giải

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

(21)

105

Lớp Toán Thầy-Diệp Tuân Tel: 0935.660.880 Câu 51.(THPT Thạch Thành 2018) Cho hàm số yx4ax2b. Biết rằng đồ thị hàm số nhận

điểm A

1; 4

là điểm cực tiểu. Tổng 2a b bằng

A. 1. B. 0. C. 1. D. 2.

Lời giải

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

Câu 52.(THPT Thạch Thành 2018)

Đồ thị hàm số yax3bx2cxd có hai điểm cực trị là A

1; 7

, B

2; 8

. Tính y

 

1 .

A. y

 

 1 11. B. y

 

 1 7. C. y

 

  1 11. D. y

 

  1 35.

Lời giải

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

Câu 53.(THPT Chuyên Phan Bội Châu 2018) Biết điểm M

 

0; 4 là điểm cực đại của đồ thị hàm số

 

3 2 2

f xxaxbx a . Tính f

 

3 .

A. f

 

3 17. B. f

 

3 49. C. f

 

3 34. D. f

 

3 13.

Lời giải

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

Câu 54.(THPT Đức Thọ Hà Tĩnh 2018) Xác định các hệ số a, b, c để đồ thị hàm số

4 2

yaxbxc, biết điểm A

1; 4

, B

0; 3

là các điểm cực trị của đồ thị hàm số.

A. a1;b0;c3. B. 1

a 4; b3;c 3. C. a1; b3; c 3. D. a 1; b2; c3.

Lời giải

... ...

(22)

106

Lớp Toán Thầy-Diệp Tuân Tel: 0935.660.880

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

Câu 55.(Đề Chính Thức Bộ Giáo Dục 2018) Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số

   

8 5 2 4

2 4 1

yxmxmx  đạt cực tiểu tại x0.

A. 3. B. 5. C. 4. D. Vô số.

Lời giải

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

Câu 56.(Đề Chính Thức Bộ Giáo Dục 2018) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số yx8(m1)x5(m21)x41 đạt cực tiểu tại x0?

A. 3. B. 2. C. Vô số. D. 1.

Lời giải

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

Câu 57.(Đề Chính Thức Bộ Giáo Dục 2018) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số

   

8 5 2 4

4 16 1

yxmxmx  đạt cực tiểu tại x0.

A. 8. B. Vô số. C. 7. D. 9.

Lời giải

... ...

(23)

107

Lớp Toán Thầy-Diệp Tuân Tel: 0935.660.880

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

Câu 60.(THPT Kim Liên Hà Nội 2018)Cho hàm số yx32x2ax b ,

a b,

có đồ thị

 

C .

Biết đồ thị

 

C có điểm cực trị là A

 

1;3 . Tính giá trị của P4a b .

A. P3. B. P2. C. P4. D. P1.

Lời giải

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

Câu 61.(THPT Chuyên Quốc Học Huế 2020) Cho hàm số f x

 

x3ax2bx c đạt cực tiểu tại

điểm x1, f

 

1  3 và đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 2. Tính T   a b c

A. T 9. B. T 1. C. T  2. D.T  4.

Lời giải

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

Câu 62.(Toán Học Tuổi Trẻ 2017) Đồ thị hàm số yx33x22ax b có điểm cực tiểu A

2; 2

.

Khi đó a b bằng

A. 4. B. 2. C. 4. D. 2.

Lời giải

... ...

... ...

... ...

... ...

(24)

108

Lớp Toán Thầy-Diệp Tuân Tel: 0935.660.880

... ...

... ...

Câu 63.(Sở GD & ĐT Quảng Nam 2018) Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số

   

3 2 2

1 1

2 3 3 4

3 2

yxmxmmx đạt cực tiểu tại x1.

A. m2. B. m 3. C. m 3 hoặc m2. D.m 2hoặc m3 Lời giải

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

Câu 64.(Sở GD&ĐT Bình Phước) Đồ thị hàm số yax3bx2cxd có hai điểm cực trị A

1; 7

,

2; 8

B  . Tính y

 

1 .

A. y

 

 1 7. B. y

 

 1 11. C. y

 

  1 11. D. y

 

  1 35.

Lời giải

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

Câu 65.Cho biết hàm số y f x

 

x3ax2bx c đạt cực trị tại điểm x1, f

 

3 29 và đồ thị

hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ là 2. Tính giá trị của hàm số tại x 2.

A. f

 

 2 4. B. f

 

 2 24. C. f

 

 2 2. D. f

 

 2 16.

Lời giải

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

Câu 66.(THPT Ngô Sĩ Liên Bắc Giang 2018) Biết rằng đồ thị của hàm số yax3bx2cxd

(25)

109

Lớp Toán Thầy-Diệp Tuân Tel: 0935.660.880 hai điểm cực trị là

 

0; 0

 

1;1 . Các hệ số a,b,c,d lần lượt là

A. 2;0; 3;0. B. 2;3; 0;0. C. 2;0; 0;3. D. 0; 0; 2; 3. Lời giải

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

Câu 67.(THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ 2019) Có bao nhiêu giá trị nguyên của m thuộc khoảng 2019; 2019 để hàm số 1 5 2 4

5 4 5

m m

y  x   x  m đạt cực đại tại x0?

A. 110. B. 2016. C. 100. D. 10.

Lời giải

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

Câu 68.(THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 2019) Cho hàm số

5

4 3

2 1 2019

5 3

x m

y m x x . Có

bao nhiêu giá trị của tham số m để hàm số đạt cực tiểu tại x 0?

A.Vô số . B.1 . C.2 . D.0 .

Lời giải

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

(26)

110

Lớp Toán Thầy-Diệp Tuân Tel: 0935.660.880 Loại 2. Định tham số m để hàm số f x

 

có cực trị .(không có điều kiện).

1. Phương pháp.

Bước 1. Tìm tập xác định của hàm số f và tính đạo hàm f( )x

Bước 2. Đối với loại này ta phải xét bốn hàm số sau.

 Là hàm số bậc 3: Cho hàm số y f x m

;

ax3bx2cxd.

Bước 1: Tập xác định: D .

Đạo hàm: y 3ax22bx c  Ax2Bx C

Bước 2: Hàm số có cực trị (hay cực trị phân biệt hay có cực đại và cực tiểu)

y0 có hai nghiệm phân biệt vàyđổi dấu qua 2 nghiệm đó.

 phương trình y 0 có hai nghiệm phân biệt.

3 2 0 2 2 0 1

4 4 12 0 3 0 .

  

 

 y         

A a a

m D

B AC b ac b ac

2. Bài tập minh họa .

Bài tập 8. Cho hàm số: yx33(m1)x23(2m4)x m . Với giá trị nào của m thì hàm số có cực đại, cực tiểu.

Lời giải.

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

Bài tập 9. Tìm m để hàm số:ymx33mx2(m1)x1 có cực trị.

Lời giải.

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

3. Câu hỏi trắc nghiệm

Mức độ 2. Thông Hiểu

Câu 69.(THPT Chuyên Hạ Long Quảng Ninh 2018) Tìm tất cả các giá trị thực của tham sốmđể

hàm số yx33x2

m1

x2 có hai điểm cực trị.

A. m2. B. m2. C. m2. D. m 4.

Lời giải

(27)

111

Lớp Toán Thầy-Diệp Tuân Tel: 0935.660.880

... ...

... ...

... ...

Câu 70.(THPT Hồng Quang Hải Dương 2018)

Tìm tất cả tham số thực của m để hàm số 1

2

3 2 1 2

3 3

ymxxmx có cực đại, cực tiểu.

A. m    

3; 2

 

2;1

. B. m 

3;1

.

C. m    

; 3

 

1;

. D. m 

2;1

.

Lời giải

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

Câu 71.(THPT Trần Quốc Tuấn 2018)

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số yx33x22mxm có cực đại, cực tiểu.

A. 3

m2. B. 3

m 2. C. 3

m2. D. 3

m 2. Lời giải

... ...

... ...

... ...

... ...

Câu 72.(THPT Bình Xuyên 2018) Cho hàm số

1

3

1

2 4 1

3

m x

ym x x

     . Hàm số đã cho đạt

cực tiểu tại x1, đạt cực đại tại x2 đồng thời x1x2 khi và chỉ khi:

A. m1. B. m5. C. 1

5 m m

 

  . D. 1

5 m m

 

  . Lời giải

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

Câu 73.(THPT Chuyên Lê Hồng Phong 2018) Tìm các giá trị nguyên của tham số m để hàm số

 

3 2

1 2 2018

y3xmxmx không có cực trị.

A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.

(28)

112

Lớp Toán Thầy-Diệp Tuân Tel: 0935.660.880 Lời giải

... ...

... ...

... ...

... ...

Câu 74.(THPT Hai Bà Trưng Huế 2020)

Tìm tất cả các giá trị nguyên của tham m để hàm số y mx32mx2 (m2)x1 không có cực trị.

A. 4. B. 5. C.6. D. 7.

Lời giải

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

Câu 75.(THPT Hùng Vương 2020) Tìm tất cả các giá trị nguyên của m trên

2020; 2020

để hàm

số

3

2 2 1

3

y xmxmx có hai điểm cực trị.

A. 4036. B. 4037. C. 4036. D. 4035.

Lời giải

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

Câu 76.(THPT Ba Đình 2020) Tìm tất cả các giá trị nguyên của tham số trong

2020; 2020

để hàm số có cực đại và cực tiểu?

A. 2022. B. 2020 C. 2021. D. 2023.

Lời giải

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

Câu 77.(THPT Kim Liên 2020) Cho hàm số ymx33mx2

m1

x4. Tìm tất cả các giá trị thực

của tham số m để hàm số không có cực trị.

A. 1

0 m 3. B. 1

0 m 4 .

C. 1

0 m 4. D. 1

m 4. Lời giải

m

3 2

3 2

yxxmxm

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, tam giác SAB vuông cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy .M là trung điểm cạnh CD.Tang của góc

Chú ý: Học sinh nên kiểm tra điều kiện để hàm số có hai điểm cực trị và điều kiện để ba điểm A, B, C không thẳng hàng (dù trong bài toán này, nếu “quên” thì không

Nhận xét: những điểm có tọa độ nguyên là những điểm sao cho cả hoành độ và tung độ của điểm đó đều là số nguyên.. o Bước 1: Thực hiện phép chia đa

Dựa vào bảng biến thiên, hoặc đồ thị biện luận số nghiệm của phương trình   .

⑤ Khi bài toán yêu cầu tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất mà không nói trên tập nào thì ta hiểu là tìm GTLN, GTNN trên tập xác định của hàm số.. ⑥

Hỏi đồ thị của hàm số đã cho có bao nhiêu đường tiệm cận (chỉ tính đường tiện đứng và đường tiệm cận

Sau khi tìm được m thì thay ngược trở lại để lập bảng biến thiên cho hàm số rồi kết luận nhận hay loại giá trị m này (hoặc có thể thay m tìm được vào đạo hàm cấp hai

Dựa vào đồ thị, bảng biến thiên, bảng xét dấu đạo hàm của đề bài mà suy ra số điểm cực trị của hàm tìm được ở bước 1... Dựa vào bảng biến thiên, suy ra tham số

Giá trị nào của m để đồ thị m của hàm số đã cho có các điểm cực đại, cực tiểu tạo thành một tam giác vuông cân thuộc khoảng nào sau

Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số đã cho có đúng 5 điểm cực trị

Mức độ 1.. Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của m để hàm số nghịch biến trên.. Không có giá trị m thỏa mãn. Luôn thỏa mãn với mọi m.. Tập xác định và tính đạo

Trung điểm của đoạn thẳng nối hai điểm cực trị của đồ thị hàm số nằm trên đường thẳng nào dưới

Tìm m để hàm số có ba cực trị đồng thời các điểm cực trị của đồ thị hàm số tạo thành một tam giác có bán kính đường tròn ngoại tiếp

Tìm các giá trị của m để các điểm cực đại, cực tiểu của đồ thị hàm số đã cho có hoành độ là các số dương... Tìm m để đồ thị (C) có khoảng cách

+ Hàm phân thức hữu tỉ bậc nhất/ bậc nhất luôn đơn điệu trên các khoảng xác định của chúng, do đó hàm này không có cực trị.?. Do đó, hàm số

Đây là chiều suy ra, nên khi thực hiện yêu cầu cụ thể là cực đại hay cực tiểu thì học sinh tiến hành kiểm tra lại các trường hợp của tham số (bằng dấu hiệu 1 hay

Độ dài bán kính r của đường tròn nội tiếp tam giác ABC gần nhất với giá trị nào?. Tính diện tích S của tam giác ABC

m Tìm tham số m để các điểm cực trị của đồ thị hàm số lập thành một tam giác đều... Tổng tất cả các phần tử của S bằng

Tìm m để đồ thị hàm số có 3 điểm cực trị đồng thời ba điểm cực trị của đồ thị hàm số tạo thành tam giác có bán kính đường tròn nội

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số có đúng một điểm cực tiểu... Nguyễn Bảo Vương: https://www.facebook.com/phong.baovuong 11

Gọi S là tập tất cả các giá trị nguyên của tham số m để đồ thị hàm số đã cho có hai điểm cực trị nằm về hai phía của trục tungA. Tìm

Tuy nhiên, để làm tốt phần này các em hãy nắm vững lí thuyết về cực trị của hàm số, đạo hàm của hàm hợp và quy tắc xét dấu đã được trình

 Hàm số chỉ có thể đạt cực trị tại một điểm mà tại đó đạo hàm của hàm số bằng 0 hoặc tại đó hàm số không có đạo hàm...  mà tại đó đạo hàm của hàm số bằng 0 hoặc hàm