• Không có kết quả nào được tìm thấy

LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH"

Copied!
119
0
0

Văn bản

Đề tài luận văn thạc sĩ “Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Nhật Linh Móng Cái”. Vì vậy, tác giả chọn đề tài “Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Nhật Linh Móng Cái” làm luận văn thạc sĩ, có ý nghĩa cả về mặt lý luận và lý luận. Bài tập.

Bảng Tên bảng Trang
Bảng Tên bảng Trang

Mục đích, ý nghĩa của đề tài

Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu

Phƣơng pháp nghiên cứu

Số liệu được so sánh, phân tích, đối chiếu và suy luận, chú thích, đánh giá một cách logic bằng phần mềm công nghệ thông tin phổ biến trong công tác thống kê EXCEL.

Cấu trúc luận văn

Cho thấy hiệu quả trong công tác quản lý nhân sự của công ty trong thời gian vừa qua. Kế hoạch sử dụng nguồn nhân lực của Công ty TNHH Nhật Linh Móng Cái BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC.

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

Các khái niệm cơ bản về nhân lực trong Doanh nghiệp

 • Khái niệm cơ bản về nhân lực
 • Vai trò của nhân lực trong doanh nghiệp

Nguồn nhân lực là nguồn lực chiến lược: Trong bối cảnh xã hội chuyển sang nền kinh tế tri thức, các yếu tố công nghệ, vốn, nguyên vật liệu giảm dần vai trò. Nguồn nhân lực là nguồn tài nguyên vô tận: Xã hội không ngừng tiến lên, doanh nghiệp ngày càng phát triển và nguồn nhân lực là vô tận.

Các khái niệm cơ bản về quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp

 • Khái niệm về quản trị nhân lực
 • Các nội dung cơ bản của công tác quản trị nguồn nhân lực
  • Công tác hoạch định nhân sự
  • Công tác tuyển dụng
  • Công tác sử dụng nhân lực
  • Công tác đào tạo và phát triển
  • Các chính sách đãi ngộ

Bản chất của quản lý nguồn nhân lực là quản lý con người trong tổ chức và đối xử với nhân viên của tổ chức kinh doanh. Vì vậy, tuyển dụng lao động trở thành một hoạt động then chốt trong quản lý nhân sự doanh nghiệp.

Sơ đồ 1.1: Quy trình hoạch định nguồn nhân lực
Sơ đồ 1.1: Quy trình hoạch định nguồn nhân lực

Các chỉ tiêu đánh giá nhân lực tại doanh nghiệp

 • Các chỉ tiêu định lƣợng
 • Các chỉ tiêu định tính

Trong nhiều trường hợp, người lao động không muốn làm những công việc đòi hỏi trình độ tay nghề cao vì khó vượt định mức. Từ đó, người quản lý công ty có thể biết cần sử dụng bao nhiêu công nhân và loại công nhân nào.

Các yếu tố ảnh hƣởng đến công tác quản trị nguồn nhân lực trong

 • Các yếu tố bên trong
 • Các yếu tố bên ngoài

Bối cảnh kinh tế: Trong thời kỳ kinh tế suy thoái hoặc bất ổn, doanh nghiệp phải duy trì lao động có tay nghề cao và giảm chi phí lao động. Việc mở rộng sản xuất đòi hỏi doanh nghiệp phải tuyển dụng thêm nhiều lao động có trình độ, tay nghề cao, từ đó đòi hỏi phải tăng lương để thu hút nhân tài, tăng phúc lợi và cải thiện điều kiện làm việc. Lực lượng lao động: Dân số tăng nhanh làm tăng lực lượng lao động hàng năm.

Thị trường lao động có ảnh hưởng lớn đến quản lý nguồn nhân lực vì nó phản ánh nguồn cung lao động trên thị trường và là cơ sở quan trọng để xây dựng kế hoạch bổ sung nguồn nhân lực. Đối thủ cạnh tranh: Trong nền kinh tế thị trường, các công ty muốn duy trì và phát triển nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng phải có những chiến lược, chính sách làm tăng uy tín, danh tiếng của công ty và các chính sách hấp dẫn về lương, phúc lợi, điều kiện làm việc.

PHÂN TÍCH THƢC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ

Giới thiệu về công ty TNHH Nhật Linh Móng Cái

 • Quá trình hình thành và phát triển của công ty
 • Ngành nghề kinh doanh
 • Cơ cấu tổ chức công ty TNHH Nhật Linh Móng Cái
 • Tình hình tài chính của công ty trong vòng 3 năm gần đây

Cho thấy thực trạng quản lý nhân sự của công ty trong thời gian gần đây. Điều này cho thấy công tác quản lý nhân sự của công ty khá ổn định. Số lượng nhân viên làm việc chuyên nghiệp tại công ty khá cao.

Đánh giá chung về thực trạng quản lý nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Nhật Linh Móng Cái Trong thời gian qua, công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tương đối đáp ứng yêu cầu của công ty.

Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Nhật Linh Móng Cái
Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Nhật Linh Móng Cái

Đánh giá về công tác quản trị nhân lực tại công ty

 • Đánh giá năng suất lao động theo doanh thu công ty
 • Sức sinh lời của lao động tại công ty
 • Mức độ hoàn thành kế hoạch tại công ty
 • Đánh giá đội ngũ nhân lực về mặt số lƣợng, giới tính, độ tuổi, đối

Phân tích thực trạng quản trị nhân lực tại công ty

 • Hoạch định nhân lực công ty
 • Tuyển dụng nhân lực tại công ty
 • Sử dụng nhân lực tại công ty
 • Đào tạo và phát triển nhân lực tại công ty
  • Xác định nhu cầu đào tạo tại công ty
  • Nội dung và phƣơng pháp đào tạo tại công ty
  • Chi phí đào tạo tại công ty
  • Kết quả đào tạo tại công ty TNHH Nhật Linh Móng Cái
 • Chính sách đãi ngộ tại công ty
  • Tiền lƣơng tại công ty
  • Chế độ đãi ngộ tại công ty TNHH Nhật Linh Móng Cái
 • Các yếu tố ảnh hƣởng đến công tác quản trị nhân lực
  • Ảnh hƣởng của các yếu tố bên trong tại công ty
  • Ảnh hƣởng của các yếu tố bên ngoài

Phòng Tổ chức Nhân sự) Bảng 2.9: Tổng hợp số lượng tuyển dụng và thôi việc tại công ty. Việc tuyển dụng thông thường diễn ra tại Công ty TNHH Nhật Linh Móng Cái. Sau khi đăng thông báo tuyển dụng, công ty bắt đầu nhận hồ sơ.

Hồ sơ phải được sao chụp và công chứng theo yêu cầu và quy định của công ty. Nếu thành công, công ty sẽ ký hợp đồng lao động với ứng viên. Đào tạo cho mọi người trong công ty, từ nhân viên đến quản lý.

Tổng số nhân viên được công ty khen thưởng tăng tương đối cao qua các năm.

Bảng 2.8: Nhu cầu tuyển dụng các bộ phận đề nghị tại công ty năm 2013-2015
Bảng 2.8: Nhu cầu tuyển dụng các bộ phận đề nghị tại công ty năm 2013-2015

Đánh giá chung về thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại công ty

 • Mặt đạt đƣợc
 • Mặt tồn tại

Đối thủ cạnh tranh: Hiện tại thị trường của công ty tập trung ở vùng tam giác kinh tế phía Bắc. Tiền lương và thù lao: Cách trả lương của công ty chưa phát huy được hiệu quả công việc. Trên cơ sở số liệu do phòng Tổ chức - Nhân sự công ty cung cấp, trong chương II luận án đã phân tích thực trạng nguồn nhân lực cũng như công tác quản lý nhân sự tại Công ty TNHH Nhật Linh Móng Cái.

Luận án đã chứng minh được những kết quả đạt được trong quá trình quản lý nhân sự của công ty. Mặt khác, chương này đã phân tích những thuận lợi và khó khăn của vấn đề, đưa ra những cơ hội và thách thức cho công ty trong việc quản trị nguồn nhân lực.

CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN

Định hƣớng phát triển công ty giai đoạn 2016-2020

Công ty quyết tâm tiếp tục duy trì và phát huy những thành tựu đã đạt được trong những năm qua ở các mảng kinh doanh chính, đồng thời tìm kiếm cơ hội phát triển thị trường kinh doanh và đầu tư cơ sở vật chất mới hiệu quả cao, với phương châm: Không ngừng cải tiến chất lượng dịch vụ trong công ty, đảm bảo hoạt động kinh doanh có hiệu quả trên cơ sở nâng cao năng lực cạnh tranh, giảm giá thành, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và uy tín thương hiệu của Công ty TNHH Nhất Linh Móng Cái... Xây dựng và phát triển hệ thống chuỗi dịch vụ du lịch hiện đại, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Phát triển kênh bán hàng: Khách hàng từ chi nhánh, tổng đại lý, đại lý... ổn định, có uy tín để tăng cường sản xuất nhằm sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất hiện có.

Dự báo nhu cầu nhân lực

 • Căn cứ dự báo
 • Dự báo nhu cầu nhân lực công ty nhƣ sau

Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Quản lý Du lịch và Lữ hành, Cử nhân Quản lý Khách sạn. Ban Tổ chức - Nhân sự) Từ quan điểm chiến lược phát triển công ty 2016-2020 và mục tiêu phát triển “Nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực kết hợp với tăng cường giám sát và xây dựng cơ cấu hợp lý”.

Chiến lƣợc và mục tiêu hoạt động quản trị nhân lực

Công nhân, công nhân có trình độ đại học, trung cấp và không chuyên môn. Về tuyển dụng: Tuyển thêm nhân viên có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm đáp ứng nhu cầu hoạt động của công ty. Về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: Chú trọng phát triển và nâng cao nguồn nhân lực, chú trọng đầu tư vào nguồn nhân lực, đào tạo để thu hút nhân tài, tiến hành đào tạo theo nhu cầu thực tế, xây dựng các biện pháp xác định nhu cầu khoa học, chính xác, nâng cao quy định về tham gia đào tạo, xây dựng tài liệu đào tạo thống nhất cho nhân viên mới và đào tạo theo yêu cầu công việc do người lao động cung cấp.

Về chính sách: thực hiện nhanh chóng, linh hoạt, đồng thời đảm bảo mong muốn của người lao động phù hợp với tình hình thực tế tại công ty như giới thiệu và xây dựng hệ thống khen thưởng chung, hoàn thành kế hoạch thời gian, ghi nhận thành tích. các vị trí cơ bản, việc sử dụng thang lương mới. Đề xuất một số giải pháp nâng cao công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Nhật Linh Móng Cái.

Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiên công tác quản trị nhân lực

 • Hoàn thiện công tác tuyển dụng lao động
 • Giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển
 • Giải pháp hoàn thiện công tác tiền lƣơng tại công ty
 • Hoàn thiện công tác đãi ngộ tại công ty

Xây dựng chính sách quy hoạch nhân sự cụ thể, hấp dẫn nhằm thu hút lực lượng lao động trẻ có chất lượng về làm việc tại công ty;. Sau khi áp dụng giải pháp này, công ty sẽ thu hút được một lượng lớn lao động đáp ứng nhu cầu nhân lực của công ty. Nguồn nhân lực của công ty dồi dào, lao động trẻ thiếu kinh nghiệm, kỹ năng làm việc và đào tạo chuyên môn không phù hợp với công việc hiện tại và không đảm bảo trình độ chuyên môn yêu cầu.

Tại Công ty TNHH Nhật Linh Móng Cái chưa xây dựng được công cụ khen thưởng, kỷ luật rõ ràng. Triển khai đồng bộ các giải pháp trên đồng nghĩa với việc nâng cao chất lượng quản lý nhân sự trong công ty. Đề xuất hệ thống giải pháp nâng cao công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Nhật Linh Móng Cái. nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển của công ty trong những năm tới.

Lập kế hoạch nhân sự phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và chiến lược của công ty.

Bảng 3.3: Dự kiến chi phí hoàn thiện công tác tuyển dụng
Bảng 3.3: Dự kiến chi phí hoàn thiện công tác tuyển dụng

Hình ảnh

Sơ đồ Tên sơ đồ Trang
Sơ đồ 1.1: Quy trình hoạch định nguồn nhân lực
Sơ đồ 1.2: Quy trình tuyển mộ nguồn nhân lực
Sơ đồ 1.4: Quy trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
+7

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

3 Triển khai đa dạng các hoạt động đào tạo năng suất chất lượng: Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về năng suất chất lượng cho Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp; đào tạo chuyên

- Biểu hiện của người năng động, sáng tạo, làm việc có năng suất, chất lượng và hiệu quả là người say mê, tìm tòi, linh hoạt, chủ động, tìm ra cách làm mới trong xử

- Rèn luyện khả năng quan sát, dự đoán, suy luận hợp lý và suy luận lôgic;. - Các phẩm chất tư duy, đặc biệt là tư duy linh hoạt, độc lập và

- Rèn kỹ năng tư duy độc lập, sáng tạo trong quá trình viết bài - Biết tạo lập một văn bản biểu cảm treo trình tự 4 bước.. - Kĩ

-Thực hiện cơ bản đúng kỹ năng phối hợp và xử lý tình huống các nội dung tập d. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP.. Mục tiêu : Học sinh củng cố lại kiến thức.. b. Nội dung :

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là tổ chức ra các chương trình đào tạo những kỹ năng và kiến thức để người lao động có thể chủ động vận dụng linh hoạt để giải

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là tổ chức ra các chương trình đào tạo những kỹ năng và kiến thức để người lao động có thể chủ động vận dụng linh hoạt để giải

- Tr×nh bµy chøc n¨ng cña c¸c hoocmon tuyÕn tuþ.. - Tr×nh bµy vai trß cña tuyÕn

- Năng lực chuyên biệt: năng lực vận dụng toán học rèn luyện năng lực tư duy logic phát triển năng lực chuyên môn tính toán, năng lực làm việc nhóm, năng lực giải

Nghiên cứu của Supic và cộng sự (2010) tập trung phân tích sự cải thiện các kỹ năng quản lý của các nhà quản lý bệnh viện sau một chương trình đào tạo cụ