• Không có kết quả nào được tìm thấy

Tổ chức quản lý Công ty Cổ phần theo Pháp luật Việt Nam

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "Tổ chức quản lý Công ty Cổ phần theo Pháp luật Việt Nam"

Copied!
67
0
0

Văn bản

Tên đề tài: Tổ chức và quản lý công ty cổ phần theo pháp luật Việt Nam. Từ đó, tiến tới phân tích, đánh giá, tổng hợp để tìm giải pháp hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả trong việc thành lập và hoạt động của công ty cổ phần ở Việt Nam. Bài viết thường tập trung vào thực trạng hiện nay của các công ty cổ phần ở Việt Nam nên sẽ không đi sâu vào chi tiết một nơi.

Tổ chức quản lý doanh nghiệp phải đảm bảo cả tính pháp lý và công bằng, đó là yêu cầu tất yếu để công ty TNHH hoạt động tốt và có tổ chức. Ở góc độ nghiên cứu, các nghiên cứu về công ty cổ phần đã được khám phá với nhiều cấp độ và cách tiếp cận khác nhau.

NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ CƠ BẢN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN

 • Lịch sử hình thành và phát triển công ty cổ phần
 • Khái niệm công ty cổ phần
 • Đặc điểm pháp lý của công ty cổ phần
 • Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần
  • Một số mô hình quản lý công ty cổ phần trên thế giới
  • Mô hình quản lý công ty cổ phần ở Việt Nam

Có nhiều cách tiếp cận khác nhau khi tìm hiểu về công ty TNHH. Công ty TNHH có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận công ty. Công ty TNHH có quyền phát hành cổ phiếu, trái phiếu và các chứng khoán khác trong công ty.

Theo luật công ty Anh-Mỹ, cơ cấu quản lý nội bộ của công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm: đại hội đồng cổ đông (đại hội cổ đông) (GMS) và hội đồng quản trị (hĐQT) (HĐG). Cơ cấu hội đồng kép theo luật công ty Đức có hai đặc điểm chính: (i) cơ cấu quản lý có hai hội đồng phân cấp (mô hình hội đồng hai cấp) và (ii) có thể có sự tham gia của một số đại diện nhân viên trong hội đồng tối cao (đồng sự quyết tâm). Xuất phát từ hoạt động quản lý, giám sát trong hoạt động của công ty TNHH trên thực tế.

Đây là nhiệm vụ cần thiết đối với nước ta khi các cá nhân, tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn.

THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY

 • Đại hội đồng cổ đông
 • Hội đồng quản trị
 • Giám đốc hoặc Tổng giám đốc
 • Ban kiểm soát

Hội đồng quản trị là thành viên độc lập) và ủy ban kiểm toán nội bộ. Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có ủy ban kiểm toán nội bộ liên quan. Hội đồng quản trị là thành viên độc lập và có ủy ban kiểm toán liên quan.

Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên gây thiệt hại cho công ty và cổ đông của công ty; Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật này và Điều lệ công ty. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Chủ tịch.

Hội đồng quản trị không triệu tập họp đại hội mà được thay thế bởi ban kiểm soát. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật này. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật này và Điều lệ công ty.

Điều lệ công ty của công ty nêu rõ số lượng thành viên ban giám đốc. Để trở thành thành viên hội đồng quản trị (quản trị viên) của công ty TNHH, bạn phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của luật thương mại. Số lượng, nhiệm kỳ cụ thể và số lượng thành viên Hội đồng quản trị phải thường trú tại Việt Nam được quy định tại Điều lệ công ty.

Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác; Ngoài ra, Ban kiểm soát có quyền kiến ​​nghị với Hội đồng quản trị hoặc Quốc hội.

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ HOÀN THIỆN TỔ CHỨC QUẢN LÝ

Những ưu điểm và hạn chế trong quy định của luật Doanh nghiệp 2020 về tổ chức

 • Ưu điểm
 • Nhược điểm

Luật Doanh nghiệp 2020 với những điểm mới về tổ chức và công ty cổ phần đã là cơ sở tạo điều kiện cho công ty cổ phần phát triển. Đồng thời, cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương đã hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng các thủ tục, cơ chế hoạt động của công ty cổ phần phù hợp với chính sách chung phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của từng địa phương. Cơ quan nhà nước quản lý việc thành lập và hoạt động của công ty cổ phần nói chung đã ban hành các chính sách nhằm phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh trong giai đoạn mới.

Ngoài đặc điểm của từng địa phương, Luật thành lập và hoạt động công ty cổ phần nói chung có vai trò quan trọng trong việc áp dụng các quy định về thành lập và hoạt động công ty cổ phần theo quy định của pháp luật nước ta. quốc gia. Thông qua chiến lược phát triển kinh tế - xã hội theo từng giai đoạn đã đặt nền móng cho quá trình áp dụng Luật thành lập và hoạt động công ty cổ phần nói chung, góp phần quan trọng vào quá trình quản lý nhà nước. bài tập. Đây là nhiệm vụ quan trọng, là thành tựu nổi bật trong hoạt động của cơ quan có thẩm quyền trong lĩnh vực pháp lý để thành lập và hoạt động công ty cổ phần trong giai đoạn mới.

Thông qua việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của công ty cổ phần đã hình thành được mối quan hệ hợp tác với các cơ quan ban ngành có liên quan. Có cơ chế phối hợp quan trọng để quản lý, triển khai hiệu quả việc thành lập và hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn tại Quảng Bình trong thời gian gần đây. Ở nước ta, hệ thống quy định trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp được đề cập đến trong nhiều văn bản pháp luật.

Tuy nhiên, quy định này không áp dụng đối với Kiểm soát viên ở các loại hình công ty khác. Thứ ba, quy định về hợp đồng, giao dịch giữa công ty với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Tổng giám đốc, Kiểm sát viên và cổ đông sở hữu từ 10% cổ phần phổ thông trở lên. Ngoài ra, các quy định pháp luật về quyền của cổ đông trong công ty cổ phần chưa được thực hiện đầy đủ và nghiêm túc, chưa có nghị định hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp 2020 về bỏ phiếu từ xa cho cổ đông với cổ đông.

Một số đề xuất

 • Đối với hoạt động lập pháp
  • Hoàn thiện chế độ công khai hoá thông tin và mức độ minh bạch trong
  • Quy định chặt chẽ hơn về hoạt động thành viên hội đồng quản trị độc lập
 • Đối với cơ quan quản lý nhà nước về doanh nghiệp
 • Đối với nội bộ doanh nghiệp

Khung pháp lý về quản trị công ty ở Việt Nam được quy định trong Luật Công ty, Luật Chứng khoán và các văn bản kèm theo. Thành viên Ban kiểm soát phải là thành viên độc lập và giám sát hệ thống báo cáo tài chính và kiểm soát nội bộ của công ty. Cải thiện chế độ công bố thông tin và mức độ minh bạch trong Luật Quản lý Công ty TNHH Đại chúng và Luật Quản lý Công ty TNHH Đại chúng.

Việc công bố thông tin và minh bạch trong quản trị công ty có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với sự phát triển của mỗi công ty đại chúng mà còn đối với toàn bộ nền kinh tế. Xây dựng cơ cấu tổ chức hợp lý, xác định trách nhiệm, quyền hạn của các thành viên trong công ty. Để thực hiện hiệu quả kiểm soát nội bộ, công ty phải thành lập Tiểu ban Kiểm toán.

Có định hướng đào tạo cán bộ, công chứng viên có năng lực quản lý nhà nước để đăng ký thành lập công ty cổ phần đáp ứng yêu cầu, nhất là cấp huyện. Nhận thức của các cơ quan thực thi pháp luật về đăng ký kinh doanh cũng như nhận thức của cộng đồng về việc thực hiện các quy định trong việc thành lập và hoạt động của công ty cổ phần. Việc áp dụng các biện pháp nhằm nâng cao kiến ​​thức pháp luật của các chủ thể cũng như nhận thức pháp luật của cộng đồng trong vấn đề thành lập và hoạt động của công ty cổ phần.

Tăng cường thanh tra, kiểm soát việc xử lý các vi phạm pháp luật về thành lập và hoạt động của công ty cổ phần. Đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp đơn vị thi hành pháp luật xử lý vi phạm pháp luật về thành lập và hoạt động công ty cổ phần lợi dụng quyền hạn của mình để thu lợi trái pháp luật. Tăng cường quản lý nhà nước về thành lập và hoạt động của các công ty cổ phần trong cả nước nói chung.

Tổ chức quản lý công ty cổ phần là một trong những lĩnh vực quan trọng trong hệ thống pháp luật nước ta. Việc áp dụng các quy định về tổ chức, quản lý công ty cổ phần đã đạt được kết quả rất tốt và cần tiếp tục được phát huy.

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Ở Công ty Cổ phần đầu tư tài chính Hưng Thịnh ,việc xây dựng kế hoạch của công ty mới chỉ dừng lại ở công tác kế hoạch mà chưa có tầm chiến lược Công ty có rất nhiều

Theo Bộ Tài chính, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước cần có kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện các nội dung của Đề án tái cơ cấu đã được phê duyệt,

Đối với công ty cổ phần Thông Quảng Phú, khi ngành nhựa thông ở Việt Nam vẫn chưa thực sự pháp triển, và từ đặc điểm hoạt động, sản xuất kinh doanh của mình, công ty

Nghiệp vụ kinh doanh thực hiện các công việc sau: Quản lý và thực hiện các kế hoạch và hoạt động kinh doanh của công ty; Phân tích đánh giá các thị trường và xác

Nhận thức được vai trò quan trọng của hoạt động tiêu thụ xuất bản phẩm và thực tiễn kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần phát hành sách Hồ Chí Minh FAHASA, em quyết định chọn đề tài:

Qua thời gian thực tập tại công ty Cổ phần đầu tƣ Cửu Long, căn cứ vào những tồn tại và khó khăn hiện nay trong công tác tổ chức kế toán của Công ty, căn cứ vào quy định của Nhà nƣớc và

 Về tổ chức phân tích Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh: công tác phân tích Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty Cổ phần truyền

Khi nhận được đơn hàng của bên mua, công ty xuất kho hàng bán theo yêu cầu của khách hàng, kế toán kho nhập phiếu xuất kho Biểu số 2.8 Công ty Cổ phần Công Nghiệp Điện Hải Phòng tính

Một số mặt còn hạn chế trong công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty Bên cạnh những ưu điểm đề cập ở trên công ty Cổ phần Vân Vũ còn