• Không có kết quả nào được tìm thấy

c«ng nghiÖp

Protected

Academic year: 2022

Chia sẻ "c«ng nghiÖp"

Copied!
207
0
0

Văn bản

(1)

8

CÖNG NGHÏå * CÖNG NGHIÏåP

(2)

NguyÔn Minh ậđêng(Tững chự biến)

ậẳng Vẽn ậộo(Chự biến)

Trẵn Họu Quạ - Trẵn Mai Thu - NguyÔn Vẽn VẺn

nhộ xuÊt bờn giịo dôc viỷt nam

cềng nghiỷp

bé giịo dôc vộ ệộo tỰo

Cềngnghỷ 8

(Tịi bờn lẵn thụ mđêi)

(3)

Bản quyền thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam - Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chịu trách nhiệm xuất bản : Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốcNGðT NGÔ TRầN áI Phó Tổng Giám đốc kiêm Tổng biên tậpGS.TS vũ văn hùng

Biên tập lần đầu : Nguyễn thị hiền - trần trọng tiến Biên tập tái bản : đỗ hữu phú

Biên tập mĩ thuật : trần thuý hạnh Thiết kế mĩ thuật : nguyễn bích la

Minh họa : nguyễn dũng - quang tuấn - thuý hạnh Sửa bản in : phòng sửa bản in (NXB Giáo dục tại hà nội)

Chế bản : Công ty cổ phần mĩ thuật và truyền thông

Công nghệ 8

- Công nghiệp Mã số : 2H810T4

Số đăng kí KHXB : 01-2014/CXB/239-1062/GD In ... cuốn, khổ 17x24(cm).

In tại Công ty ...

In xong và nộp lðu chiểu tháng ... năm 2014

(4)

M ẻ ệẵu

Cềng nghiỷp lộ mét ngộnh quan trảng trong nÒn kinh tạ quèc dẹn, cã nhiỷm vô sờn xuÊt cịc vẺt liỷu, mịy, thiạt bỡ, kạt cÊu cềng trừnh... cho cịc ngộnh sờn xuÊt, dỡch vô vộ nhu cẵu tiếu dỉng cựa xở héi.

Ngộy nay, khoa hảc vộ cềng nghỷ ệang phịt triÓn nhanh chãng, cịc ngộnh cềng nghiỷp truyÒn thèng nhđ cể khÝ, ệiỷn, hoị chÊt ệđĩc hiỷn ệỰi hoị vộ nhiÒu ngộnh cềng nghiỷp mắi nhđ ệiỷn tỏ, thềng tin, sinh hảc xuÊt hiỷn vộ phịt triÓn mỰnh mỳ.

Mền Cềng nghỷ lắp 8 sỳ trang bỡ cho cịc em mét sè kiạn thục kỵ thuẺt cể bờn, mét sè quy trừnh cềng nghỷ vộ kỵ nẽng lao ệéng ệển giờn vÒ cể khÝ vộ ệiỷn. Vắi nhọng ệiÒu ệđĩc hảc, cịc em sỳ cã thÓ

ịp dông trong ệêi sèng hộng ngộy, ệăng thêi gãp phẵn hđắng nghiỷp ệÓ cịc em lùa chản hđắng ệi thÝch hĩp sau khi tèt nghiỷp Trung hảc cể sẻ.

Mền Cềng nghỷ mang nhiÒu tÝnh kỵ thuẺt, tÝnh thùc tiÔn vộ gẵn gòi vắi ệêi sèng, vừ vẺy viỷc hảc tẺp phời kạt hĩp chẳt chỳ giọa lÝ thuyạt vộ thùc hộnh. Thùc hộnh mét mẳt ệÓ cựng cè kiạn thục, mẳt khịc ệÓ hừnh thộnh kỵ nẽng vộ tđ duy cềng nghỷ, tẺp cho cịc em biạt vẺn dông kiạn thục vộo thùc tạ, qua ệã gẹy thếm sù hụng thó vộ lưng say mế hảc tẺp ệèi vắi mền Cềng nghỷ.

Sịch giịo khoa Cềng nghỷ 8 - Cềng nghiỷp găm ba phẵn : Vỳ kỵ thuẺt - Cể khÝ - Kỵ thuẺt ệiỷn.Sịch ệđĩc viạt trến cể sẻ kạ thõa nhọng đu ệiÓm cựa sịch giịo khoa ệở cã, theo tinh thẵn ệữi mắi phđểng phịp dỰy vộ hảc theo hđắng phịt huy tÝnh tÝch cùc, chự

ệéng, từm tưi sịng tỰo cựa hảc sinh.

Trong quị trừnh hảc tẺp ệưi hái cịc em chự ệéng từm hiÓu, phịt hiỷn

ệÓ nớm vọng kiạn thục dđắi sù hđắng dÉn cựa giịo viến.

(5)

B¶n vÏ c¸c khèi h×nh häc

B¶n vÏ kÜ thuËt

P h Ç n M ét VÏ kÜ thuËt

(6)

Bội 1

vai trư cựa bờn vỳ kỵ thuẺt trong sờn xuÊt vộ ệêi sèng

Trong giao tiạp, con ngđêi dỉng nhiÒu phđểng tiỷn thềng tin khịc nhau ệÓ diÔn ệỰt tđ tđẻng, từnh cờm vộ truyÒn ệỰt thềng tin cho nhau (hừnh 1.1) :

- Tiạng nãi ; - Cỏ chử ; - Chọ viạt ; - Hừnh vỳ...

Em hdy xem hừnh 1.1 vộ cho biạt cịc hừnh a, b, c vộ d cã ý nghỵa gừ ?

I - Bờn vỳ kỵ thuẺt ệèi vắi sờn xuÊt

Xung quanh chóng ta cã biạt bao nhiếu lộ sờn phÈm do bộn tay, khèi ãc cựa con ngđêi sịng tỰo ra, tõ chiạc ệinh vÝt ệạn chiạc ề tề hay con tộu vò trô ; tõ ngềi nhộ ẻ ệạn cịc cềng trừnh kiạn tróc, xẹy dùngẦ

VẺy nhọng sờn phÈm ệã ệđĩc lộm ra nhđ thạ nộo ?

I bờn vỳ cịc khèi hừnh hảc

Hừnh 1.1.Cịc phđểng tiỷn thềng tin

a b

c d

1. Biạt ệ ĩc vai trư cựa bờn vỳ kỵ thuẺt ệèi vắi sờn xuÊt vộ ệêi sèng.

2. Cã nhẺn thục ệóng ệèi vắi viỷc hảc tẺp mền Vỳ kỵ thuẺt.

(7)

Trong quị trừnh sờn xuÊt, muèn lộm ra mét sờn phÈm nộo ệã, trđắc hạt ngđêi thiạt kạ phời diÔn tờ

chÝnh xịc hừnh dỰng vộ kạt cÊu cựa sờn phÈm, phời nếu ệẵy ệự cịc thềng tin cẵn thiạt khịc nhđ kÝch thđắc, yếu cẵu kỵ thuẺt, vẺt liỷuẦ

Cịc néi dung nộy ệđĩc trừnh bộy theo cịc quy tớc thèng nhÊt bỪng bờn vỳ kỵ thuẺt. Sau ệã ngđêi cềng nhẹn cẽn cụ theo bờn vỳ ệÓ tiạn hộnh chạ tỰo, lớp rịp, thi cềngẦ

Em hdy cho biạt cịc hừnh 1.2a, b vộ c liến quan nhđ thạ nộo ệạn bờn vỳ kỵ thuẺt ?

II - Bờn vỳ kỵ thuẺt ệèi vắi ệêi sèng

Trong cuéc sèng, chóng ta thđêng xuyến sỏ dông nhọng sờn phÈm do con ngđêi lộm ra, tõ cịc ệă dỉng ệiỷn, ệiỷn tỏ, ệạn cịc phđểng tiỷn ệi lỰi, cịc loỰi mịy vộ thiạt bỡ dỉng trong sinh hoỰt...

ậÓ ngđêi tiếu dỉng sỏ dông mét cịch cã hiỷu quờ vộ an toộn, mẫi chiạc mịy hoẳc thiạt bỡ phời kÌm theo bờn chử dÉn bỪng lêi vộ bỪng hừnh (bờn vỳ, sể ệăẦ).

Em hdy cho biạt ý nghỵa cựa cịc hừnh 1.3a vộ 1.3b.

Hừnh 1.3.Bờn vỳ dỉng trong ệêi sèng a) Sể ệă vộ mỰch ệiỷn thùc tạ ; b) Mẳt bỪng nhộ ẻ.

Hừnh 1.2.Bờn vỳ dỉng trong sờn xuÊt

a) Thiạt kạ ; b) Thi cềng ; c) Trao ệữi

a b

a

b

c

Sể ệă MỰch ệiỷn thùc tạ

(8)

III - bờn vỳ dỉng trong cịc lỵnh vùc kỵ thuẺt

Em hdy xem hừnh 1.4 vộ cho biạt bờn vỳ ệđĩc dỉng trong cịc lỵnh vùc kỵ thuẺt nộo ?

Mẫi lỵnh vùc kỵ thuẺt ệÒu cã loỰi bờn vỳ cựa ngộnh mừnh.

Bờn vỳ ệđĩc vỳ bỪng tay, bỪng dông cô vỳ hoẳc bỪng mịy tÝnh ệiỷn tỏ.

Hảc vỳ kỵ thuẺt ệÓ ụng dông vộo sờn xuÊt, ệêi sèng vộ tỰo ệiÒu kiỷn hảc tèt cịc mền khoa hảc - kỵ thuẺt khịc.

Ghi nhắ

1. Bờn vỳ kỵ thuẺt lộ mét ph ểng tiỷn thềng tin dỉng trong sờn xuÊt vộ

ệêi sèng.

2. Hảc vỳ kỵ thuẺt ệÓ ụng dông vộo sờn xuÊt vộ ệêi sèng.

Cẹu hái

1. Vừ sao nãi bờn vỳ kỵ thuẺt lộ Ộngền ngọỢ chung dỉng trong kỵ thuẺt ? 2. Bờn vỳ kỵ thuẺt cã vai trư nh thạ nộo ệèi vắi sờn xuÊt vộ ệêi sèng ? 3. Vừ sao chóng ta cẵn phời hảc mền Vỳ kỵ thuẺt ?

Cể khÝ Nềng nghiỷp Xẹy dùng

ậiỷn lùc Bờn vỳ Giao thềng

Kiạn tróc Quẹn sù ...

Hừnh 1.4.Cịc lỵnh vùc kỵ thuẺt dỉng bờn vỳ kỵ thuẺt

(9)

Bội 2

hừnh chiạu

I - khịi niỷm vÒ hừnh chiạu

Quan sịt hừnh 2.1, vẺt thÓ ệđĩc chiạu lến mẳt phỬng. Hừnh nhẺn ệđĩc trến mẳt phỬng ệã gải lộhừnh chiạucựa vẺt thÓ.

ậiÓm A cựa vẺt thÓ cã hừnh chiạu lộ

ệiÓm AỖ trến mẳt phỬng. ậđêng thỬng AAỖ gải lộ tia chiạu vộ mẳt phỬng chụa hừnh chiạu gải lộ mẳt phỬng chiạu hay mẳt phỬng hừnh chiạu.

II - cịc phĐp chiạu

ậẳc ệiÓm cựa cịc tia chiạu khịc nhau, cho ta cịcphĐp chiạukhịc nhau.

Hdy quan sịt cịc hừnh 2.2 vộ nhẺn xĐt vÒ ệẳc ệiÓm cựa cịc tia chiạu trong cịc hừnh a, b vộ c.

1. HiÓu ệ ĩc thạ nộo lộ hừnh chiạu.

2. NhẺn biạt ệ ĩc cịc hừnh chiạu cựa vẺt thÓ trến bờn vỳ kỵ thuẺt.

Hừnh 2.1.Hừnh chiạu cựa vẺt thÓ

Hừnh 2.2.Cịc phĐp chiạu

a) PhĐp chiạu xuyến tẹm ; b) PhĐp chiạu song song ; c) PhĐp chiạu vuềng gãc.

a b c

(10)

PhĐp chiạu vuềng gãc (h.2.2c) dỉng ệÓ vỳ cịc hừnh chiạu vuềng gãc.

PhĐp chiạu song song (h.2.2b) vộ phĐp chiạu xuyến tẹm (h.2.2a) dỉng ệÓ vỳ cịc hừnh biÓu diÔn ba chiÒu bữ sung cho cịc hừnh chiạu vuềng gãc trến cịc bờn vỳ kỵ thuẺt.

III - Cịc hừnh chiạu vuềng gãc 1. Cịc mẳt phỬng chiạu

ậÓ diÔn tờ chÝnh xịc hừnh dỰng cựa vẺt thÓ, ta lẵn lđĩt chiạu vuềng gãc vẺt thÓ theo ba hđắng khịc nhau lến ba mẳt phỬng chiạu nhđ hừnh 2.3 :

- Mẳt chÝnh diỷn gải lộmẳt phỬng chiạu ệụng.

- Mẳt nỪm ngang gải lộmẳt phỬng chiạu bỪng.

- Mẳt cỰnh bến phời gải lộ mẳt phỬng chiạu cỰnh.

2. Cịc hừnh chiạu

Tến gải cịc hừnh chiạu tđểng ụng vắi cịc hđắng chiạu (h.2.4) : -Hừnh chiạu ệụng cã hđắng chiạu

tõ trđắc tắi.

-Hừnh chiạu bỪng cã hđắng chiạu tõ trến xuèng.

-Hừnh chiạu cỰnh cã hđắng chiạu tõ trịi sang.

Quan sịt hừnh 2.3 vộ hừnh 2.4, cho biạt cịc hừnh chiạu ệụng, chiạu bỪng vộ chiạu cỰnh thuéc cịc mẳt phỬng chiạu nộo vộ cã hđắng chiạu nhđ thạ nộo ?

Hừnh 2.3.Cịc mẳt phỬng chiạu

Hừnh 2.4.Cịc hừnh chiạu vộ hđắng chiạu

(11)

IV - Vỡ trÝ cịc hừnh chiạu

Trến bờn vỳ kỵ thuẺt, cịc hừnh chiạu cựa mét vẺt thÓ ệđĩc vỳ trến cỉng mét mẳt phỬng cựa bờn vỳ. Vừ vẺy, sau khi chiạu vẺt thÓ, mẳt phỬng chiạu bỪng ệđĩc mẻ xuèng dđắi cho trỉng vắi mẳt phỬng chiạu ệụng vộ mẳt phỬng chiạu cỰnh ệđĩc mẻ sang bến phời cho trỉng vắi mẳt phỬng chiạu ệụng (h.2.4). Ta cã bờn vỳ cịc hừnh chiạu nhđ hừnh 2.5.

Chó ý :

Trến bờn vỳ cã quy ệỡnh :

−Khềng vỳ cịc ệđêng bao cựa cịc mẳt phỬng chiạu.

−CỰnh thÊy cựa vẺt thÓ ệđĩc vỳ bỪng nĐt liÒn ệẺm.

−CỰnh khuÊt cựa vẺt thÓ ệđĩc vỳ bỪng nĐt ệụt.

Em hdy quan sịt hừnh 2.5 vộ cho biạt vỡ trÝ cịc hừnh chiạu ẻ trến bờn vỳ ệđĩc sớp xạp nhđ thạ nộo ?

Ghi nhắ

1. Trến bờn vỳ kỵ thuẺt, cịc hừnh chiạu diÔn tờ hừnh dỰng cịc mẳt cựa vẺt thÓ theo cịc h ắng chiạu khịc nhau.

2. Vỡ trÝ cịc hừnh chiạu ẻ trến bờn vỳ nh sau : - Hừnh chiạu bỪng ẻ d ắi hừnh chiạu ệụng.

- Hừnh chiạu cỰnh ẻ bến phời hừnh chiạu ệụng.

Cẹu hái

1. Thạ nộo lộ hừnh chiạu cựa mét vẺt thÓ ?

2. Cã cịc ph p chiạu nộo ? Mẫi ph p chiạu cã ệẳc ệiÓm gừ ? 3. Tến gải vộ vỡ trÝ cựa cịc hừnh chiạu ẻ trến bờn vỳ nh thạ nộo ?

Bội tẺp

Cho vẺt thÓ vắi cịc h ắng chiạu A, B, C vộ cịc hừnh chiạu 1, 2, 3 (h.2.6).

a) Hry ệịnh dÊu (x) vộo bờng 2.1 ệÓ chử râ sù t ểng quan giọa cịc h ắng chiạu vắi cịc hừnh chiạu.

b) Ghi tến gải cịc hừnh chiạu 1, 2, 3 vộo bờng 2.2.

Hừnh 2.5.Vỡ trÝ cịc hừnh chiạu

(12)

Bờng 2.1 Bờng 2.2

C

ã thÓ em chđa biạt. Tiếu chuÈn bờn vỳ kỵ thuẺt

Cịc bờn vỳ kỵ thuẺt ệđĩc lẺp theo cịc quy tớc thèng nhÊt cựa Tiếu chuÈn Viỷt Nam vÒ bờn vỳ kỵ thuẺt.

1. Khữ giÊy

Bờng 2.3 trừnh bộy cịc khữ giÊy chÝnh dỉng cho cịc bờn vỳ vộ tội liỷu kỵ thuẺt.

Bờng 2.3. Cịc khữ giÊy chÝnh Hđắng chiạu

Hừnh chiạu A B C

1 2 3

Hừnh chiạu Tến hừnh chiạu 1

2 3

Hừnh 2.6

KÝ hiỷu khữ giÊy A0 A1 A2 A3 A4

KÝch thđắc cịc cỰnh khữ giÊy tÝnh bỪng

milimĐt (mm) 1189841 841594 594420 420297 297210

a b

(13)

2. N t vỳ

Bờng 2.4 trừnh bộy mét sè loỰi nĐt vỳ cể bờn dỉng trến cịc bờn vỳ kỵ thuẺt.

a) Cịc n t vỳ

Bờng 2.4. Mét sè loỰi nĐt vỳ cể bờn

b) ChiÒu réng

ChiÒu réng cựa nĐt vỳ lÊy trong dy kÝch thđắc sau : 0,13 ; 0,18 ; 0,25 ; 0,35 ; 0,5 ; 0,7 ; 1 ; 1,4 ; 2 mm.

c) Cịch vỳ

ậèi vắi bờn vỳ khữ nhá, chiÒu réng (d) cựa nĐt ệẺm thđêng lÊy bỪng 0,5mm vộ chiÒu réng cựa nĐt mờnh lÊy bỪng d/2 (0,25mm).

- Khe hẻ cịc nĐt ệụt, nĐt gỰch chÊm mờnh lÊy khoờng 1,5d.

- Cịc gỰch ngớn trong nĐt ệụt lÊy khoờng 6d.

- Cịc chÊm trong nĐt gỰch chÊm mờnh 0,25d.

- Cịc gỰch trong nĐt gỰch chÊm mờnh lÊy khoờng 12d.

Tến gải NĐt vỳ ịp dông

1. NĐt liÒn ệẺm CỰnh thÊy, ệđêng bao thÊy...

2. NĐt liÒn mờnh ậđêng dãng, ệđêng kÝch thđắc,

ệđêng gỰch gỰch...

3. NĐt ệụt CỰnh khuÊt, ệđêng bao khuÊt...

4. NĐt gỰch chÊm mờnh ậđêng tẹm, ệđêng trôc ệèi xụng

(14)

Bội 3

Bội tẺp thùc hộnh

hừnh chiạu cựa vẺt thÓ

I - chuÈn bỡ

- Dông cô : Thđắc, ếke, compa, bót chừ, tÈy...

- VẺt liỷu : GiÊy vỳ khữ A4 (297mmx210mm)...

- Vẻ bội tẺp, giÊy nhịp, ...

II - néi dung

Cho vẺt thÓ hừnh cịi nếm vắi ba hđắng chiạu A, B, C vộ cịc hừnh chiạu 1, 2, 3 nhđ hừnh 3.1. Hy ệịnh dÊu (x) vộo bờng 3.1 ệÓ chử râ sù tđểng quan giọa cịc hừnh chiạu vộ cịc hđắng chiạu. Vỳ lỰi cịc hừnh chiạu 1, 2, 3 cho ệóng vỡ trÝ cựa chóng ẻ trến bờn vỳ kỵ thuẺt.

Hừnh 3.1

a) Cịc hđắng chiạu ; b) Cịc hừnh chiạu.

III - Cịc bđắc tiạn hộnh

Yếu cẵu thùc hiỷn bội tẺp thùc hộnh trong vẻ bội tẺp hoẳc trến tê giÊy khữ A4.

Cịc bđắc ệđĩc tiạn hộnh nhđ sau :

1. Biạt ệ ĩc sù liến quan giọa h ắng chiạu vộ hừnh chiạu.

2. Biạt ệ ĩc cịch bè trÝ cịc hừnh chiạu ẻ trến bờn vỳ.

a b

(15)

Bđắc 1. ậảc kỵ néi dung bội tẺp thùc hộnh.

Bđắc 2. Bội lộm trong vẻ bội tẺp hoẳc trến tê giÊy khữ A4, cẵn bè trÝ cịc phẵn chọ vộ phẵn hừnh cẹn ệèi trến bờn vỳ.

Bđắc 3. KĨ bờng 3.1 vộo bội lộm vộ ệịnh dÊu (x) vộo ề ệ chản trong bờng ệã.

Bđắc 4. Vỳ lỰi ba hừnh chiạu 1, 2 vộ 3 ệóng vỡ trÝ cựa chóng ẻ trến bờn vỳ.

(nạu lộm trến tê giÊy khữ A4 cẵn ghi hả tến hảc sinh, tến trđêng, lắp ẻ gãc dđắi bến phời bờn vỳ).

Chó ý :

1. Khi vỳ chia lộm hai bđắc :

*Bđắc vỳ mê. TÊt cờ cịc ệđêng ệÒu vỳ bỪng nĐt mờnh, cã chiÒu réng khoờng 0,25mm.

*Bđắc tề ệẺm. Sau khi vỳ mê xong, cẵn kiÓm tra lỰi cịc hừnh ệ vỳ, sỏa chọa nhọng sai sãt... răi tiạn hộnh bđắc tề ệẺm, chiÒu réng cựa nĐt ệẺm khoờng 0,5mm.

2. Cịc kÝch thđắc cựa hừnh phời ệo theo hừnh ệ cho, cã thÓ vỳ theo tử lỷ.

IV - nhẺn xĐt vộ ậịnh giị

Hảc sinh tù nhẺn xĐt vộ ệịnh giị bội lộm theo hđắng dÉn cựa giịo viến.

Hđắng chiạu

Hừnh chiạu A B C

1 2 3 Bờng 3.1

(16)

Bội 4

bờn vỳ cịc khèi ệa diỷn

I - Khèi ệa diỷn

Quan sịt cịc hừnh 4.1a, b, c vộ cho biạt cịc khèi ệã ệđĩc bao bẻi cịc hừnh gừ ? Khèi ệa diỷn ệđĩc bao bẻi cịc hừnh ệa giịc phỬng.

Hdy kÓ mét sè vẺt thÓ cã dỰng cịc khèi ệa diỷn mộ em biạt.

II - hừnh hép chọ nhẺt

1. Thạ nộo lộ hừnh hép chọ nhẺt ? Hdy cho biạt khèi ệa diỷn ẻ hừnh 4.2

ệđĩc bao bẻi cịc hừnh gừ ? Hừnh hép chọ nhẺt ệđĩc bao bẻi sịu hừnh chọ nhẺt.

1. NhẺn dỰng ệ ĩc cịc khèi ệa diỷn th êng gẳp : hừnh hép chọ nhẺt, hừnh lẽng trô ệÒu, hừnh chãp ệÒu.

2. ậảc ệ ĩc bờn vỳ vẺt thÓ cã dỰng hừnh hép chọ nhẺt, hừnh lẽng trô ệÒu, hừnh chãp ệÒu.

Hừnh 4.1.Cịc khèi ệa diỷn

Hừnh 4.2.Hừnh hép chọ nhẺt

a b c

(17)

2. Hừnh chiạu cựa hừnh hép chọ nhẺt Hdy ệảc bờn vỳ hừnh chiạu cựa hừnh hép chọ nhẺt (h.4.3), sau ệã ệèi chiạu vắi hừnh 4.2 vộ trờ lêi cịc cẹu hái sau bỪng cịch ệiÒn vộo cịc ề trong bờng 4.1 :

- Cịc hừnh 1, 2, 3 lộ cịc hừnh chiạu gừ ? - Chóng cã hừnh dỰng nhđ thạ nộo ? - Chóng thÓ hiỷn cịc kÝch thđắc nộo

cựa hừnh hép chọ nhẺt ?

Bờng 4.1

III - hừnh lẽng trô ệÒu

1. Thạ nộo lộ hừnh lẽng trô ệÒu ? Hdy cho biạt khèi ệa diỷn ẻ hừnh 4.4

ệđĩc bao bẻi cịc hừnh gừ ?

Hừnh lẽng trô ệÒu ệđĩc bao bẻi hai mẳt ệịy lộ hai hừnh ệa giịc ệÒu bỪng nhau vộ cịc mẳt bến lộ cịc hừnh chọ nhẺt bỪng nhau.

Hừnh 4.3.Hừnh chiạu cựa hừnh hép chọ nhẺt

Hừnh Hừnh chiạu Hừnh dỰng KÝch thđắc

1 2 3

Hừnh 4.4.Hừnh lẽng trô ệÒu

(18)

2. Hừnh chiạu cựa hừnh lẽng trô ệÒu

Hdy ệảc bờn vỳ hừnh chiạu cựa hừnh lẽng trô tam giịc ệÒu (h.4.5), sau ệã ệèi chiạu vắi hừnh 4.4 vộ trờ

lêi cịc cẹu hái sau bỪng cịch ệiÒn vộo cịc ề trong bờng 4.2.

-Cịc hừnh 1, 2, 3 lộ cịc hừnh chiạu gừ ? -Chóng cã hừnh dỰng nhđ thạ nộo ? -Chóng thÓ hiỷn nhọng kÝch thđắc nộo cựa hừnh lẽng trô tam giịc ệÒu ?

Bờng 4.2

Iv - hừnh chãp ệÒu

1. Thạ nộo lộ hừnh chãp ệÒu ? Hdy cho biạt khèi ệa diỷn ẻ hừnh 4.6

ệđĩc bao bẻi cịc hừnh gừ ?

Hừnh chãp ệÒu ệđĩc bao bẻi mẳt ệịy lộ mét hừnh ệa giịc ệÒu vộ cịc mẳt bến lộ cịc hừnh tam giịc cẹn bỪng nhau cã chung ệửnh.

Hừnh Hừnh chiạu Hừnh dỰng KÝch thđắc

1 2 3

Hừnh 4.5. Hừnh chiạu cựa hừnh lẽng trô tam giịc ệÒu

Hừnh 4.6.Hừnh chãp ệÒu

(19)

2. Hừnh chiạu cựa hừnh chãp ệÒu

Hdy ệảc bờn vỳ hừnh chiạu cựa hừnh chãp ệÒu ệịy vuềng (h.4.7), sau ệã ệèi chiạu vắi hừnh 4.6 vộ trờ

lêi cịc cẹu hái sau bỪng cịch ệiÒn vộo cịc ề trong bờng 4.3 :

- Cịc hừnh 1, 2, 3 lộ cịc hừnh chiạu gừ ? - Chóng cã hừnh dỰng nhđ thạ nộo ? - Chóng thÓ hiỷn nhọng kÝch thđắc nộo cựa hừnh chãp ệÒu ệịy vuềng ?

Bờng 4.3

Chó ý :

Thđêng chử dỉng hai hừnh chiạu ệÓ biÓu diÔn hừnh hép, hừnh lẽng trô vộ hừnh chãp : mét hừnh chiạu thÓ hiỷn mẳt bến vộ chiÒu cao, mét hừnh chiạu thÓ hiỷn hừnh dỰng vộ kÝch thđắc ệịy.

Ghi nhắ

1. Khèi ệa diỷn ệ ĩc bao bẻi cịc hừnh ệa giịc phỬng.

2. Mẫi hừnh chiạu thÓ hiỷn ệ ĩc hai trong ba kÝch th ắc : chiÒu dội, chiÒu réng vộ chiÒu cao cựa khèi ệa diỷn.

Cẹu hái

1. Nạu ệẳt mẳt ệịy cựa hừnh lẽng trô tam giịc ệÒu (h.4.4) song song vắi mẳt phỬng chiạu cỰnh thừ hừnh chiạu cỰnh lộ hừnh gừ ?

2. Nạu ệẳt mẳt ệịy cựa hừnh chãp ệÒu ệịy hừnh vuềng (h.4.6) song song vắi mẳt phỬng chiạu cỰnh thừ hừnh chiạu cỰnh lộ hừnh gừ ?

Hừnh Hừnh chiạu Hừnh dỰng KÝch thđắc

1 2 3

Hừnh 4.7.Cịc hừnh chiạu

cựa hừnh chãp ệÒu ệịy vuềng

(20)

Bài tập

Cho các bản vẽ hình chiếu 1, 2 và 3 của các vật thể (h.4.8) : a) Hry xác định hình dạng của các vật thể đó.

b) Đánh dấu (x) vào ô thích hợp của bảng 4.4 để chỉ rõ sự t ơng quan giữa các bản vẽ 1, 2, 3 (h.4.8) với các vật thể A, B, C (h.4.9).

Bảng 4.4

Hình 4.8.Các bản vẽ hình chiếu

Hình 4.9.Các vật thể

1 2 3

Vật thể

Bản vẽ A B C

1 2 3

(21)

Bội 5

Bội tẺp thùc hộnh

ệảc bờn vỳ cịc khèi ệa diỷn

I - chuÈn bỡ

- Dông cô : Thđắc, ếke, compa, bót chừ, tÈy, ...

- VẺt liỷu : GiÊy vỳ khữ A4, giÊy nhịp, ...

- Sịch giịo khoa, vẻ bội tẺp.

II - néi dung

ậảc cịc bờn vỳ hừnh chiạu 1, 2, 3, 4 (h.5.1) vộ ệèi chiạu vắi cịc vẺt thÓ A, B, C, D (h.5.2) bỪng cịch ệịnh dÊu (x) vộo bờng 5.1 ệÓ chử râ sù tđểng ụng giọa cịc bờn vỳ vộ cịc vẺt thÓ. Hy vỳ cịc hừnh chiạu ệụng, chiạu bỪng vộ chiạu cỰnh cựa mét trong cịc vẺt thÓ A, B, C, D.

Bờng 5.1

1. ậảc ệ ĩc bờn vỳ cịc hừnh chiạu cựa vẺt thÓ cã dỰng cịc khèi ệa diỷn.

2. Phịt huy trÝ t ẻng t ĩng khềng gian.

VẺt thÓ

Bờn vỳ A B C D

1 2 3 4

(22)

III - cịc bđắc tiạn hộnh

Yếu cẵu thùc hiỷn bội tẺp thùc hộnh trong vẻ bội tẺp hoẳc trến tê giÊy khữ A4.

Cịc bđắc ệđĩc tiạn hộnh nhđ sau :

Bđắc 1. ậảc kỵ néi dung bội thùc hộnh vộ kĨ bờng 5.1 vộo bội lộm, sau ệã

ệịnh dÊu (x) vộo ề thÝch hĩp cựa bờng.

Bđắc 2. Vỳ cịc hừnh chiạu ệụng, bỪng vộ cỰnh cựa mét trong cịc vẺt thÓ A, B, C, D.

Chó ý :

- Cịch vỳ tiạn hộnh nhđ bội 3, chia lộm hai bđắc : bđắc vỳ mê vộ bđắc tề ệẺm.

- Cịc kÝch thđắc cựa hừnh lÊy theo cịc hừnh ệ cho, cã thÓ vỳ theo tử lỷ gÊp ệềi.

Cẵn bè trÝ cẹn ệèi cịc hừnh trến bờn vỳ.

- Bội tẺp ệđĩc hoộn thộnh tỰi lắp.

- Nạu cã ệiÒu kiỷn, hảc sinh nến lộm ẻ nhộ mề hừnh cịc vẺt thÓ bỪng vẺt liỷu mÒm.

IV - nhẺn xĐt vộ ậịnh giị

Hảc sinh tù nhẺn xĐt vộ ệịnh giị bội lộm theo hđắng dÉn cựa giịo viến.

Hừnh 5.1.Cịc bờn vỳ hừnh chiạu

Hừnh 5.2.Cịc vẺt thÓ

1 2 3 4

(23)

Cã thÓ em chđa biạt. Cịch vỳ hừnh ba chiÒu

1. Cịch vỳ hừnh ba chiÒu cựa hừnh hép chọ nhẺt

Hừnh hép chọ nhẺt cã chiÒu dội a, chiÒu réng b vộ chiÒu cao h.

2. Cịch vỳ hừnh ba chiÒu cựa hừnh lẽng trô (h.5.4) vộ hừnh chãp (h.5.5) Cịch vỳ hừnh ba chiÒu cựa hừnh lẽng trô vộ hừnh chãp dùa trến cể sẻ vỳ hừnh ba chiÒu cựa hừnh hép chọ nhẺt nhđ hừnh 5.3.

Hừnh lẽng trô ệÒu cã ệịy lộ tam giịc ệÒu cỰnh a, chiÒu cao b vộ chiÒu cao hừnh lẽng trô h.

Hừnh chãp ệÒu cã ệịy lộ hừnh vuềng cỰnh a vộ chiÒu cao hừnh chãp h.

a) Vỳ hừnh chọ nhẺt cã cỰnh nỪm ngang a vộ cỰnh thỬng

ệụng h thÓ hiỷn mẳt trđắc cựa hừnh hép chọ nhẺt.

b) Tõ cịc ệửnh cựa hừnh chọ

nhẺt, kĨ cịc

ệđêng nghiếng 45o vộ ệẳt lến

ệã mét ệoỰn cã chiÒu dội y = b/2.

c) Nèi cịc ệiÓm trến ệđêng nghiếng vộ tề

ệẺm cịc cỰnh thÊy, ta ệđĩc hừnh ba chiÒu cựa hừnh hép chọ nhẺt. a, b, h biÓu thỡ cịc kÝch thđắc cựa hừnh hép chọ nhẺt.

Hừnh 5.3.Cịch vỳ hừnh hép chọ nhẺt

Hừnh 5.4.Cịch vỳ hừnh lẽng trô

Hừnh 5.5.Cịch vỳ hừnh chãp

Chó ý: ậèi vắi kÝch thđắc chiÒu réng b, khi vỳ ệđĩc rót ngớn 1/2, nhđng khi ghi kÝch thđắc vÉn ghi lộ b.

(24)

Bội 6

bờn vỳ cịc khèi trưn xoay

I - Khèi trưn xoay

Trong ệêi sèng hộng ngộy, chóng ta thđêng dỉng cịc ệă vẺt cã hừnh dỰng trưn xoay khịc nhau nhđ : bịt, ệỵa, chai, lảẦ

Cịc em cã biạt cịc ệă vẺt ệã ệđĩc lộm ra nhđ thạ nộo khềng ? Hừnh 6.1 mề tờ ngđêi thĩ gèm ệang dỉng bộn xoay ệÓ sờn xuÊt ra cịc ệă vẺt hừnh trưn xoay.

BỪng cịch ệiÒn vộo chẫ... cịc côm tõ sau :hừnh tam giịc vuềng, nỏa hừnh trưn, hừnh chọ nhẺt vộo cịc mỷnh ệÒ sau ệẹy ệÓ mề tờ cịch tỰo thộnh cịc khèi : hừnh trô, hừnh nãn, hừnh cẵu.

a) Khi quay ... mét vưng quanh mét cỰnh cè ệỡnh, ta ệđĩc hừnh trô (h.6.2a).

b) Khi quay ... mét vưng quanh mét cỰnh gãc vuềng cè ệỡnh, ta ệđĩc hừnh nãn (h.6.2b).

c) Khi quay ... mét vưng quanh ệđêng kÝnh cè ệỡnh, ta ệđĩc hừnh cẵu (h.6.2c).

Khèi trưn xoay ệđĩc tỰo thộnh khi quay mét hừnh phỬng quanh mét ệđêng cè

ệỡnh (trôc quay) cựa hừnh.

Em hdy kÓ mét sè vẺt thÓ cã dỰng cịc khèi trưn xoay mộ em biạt.

1. NhẺn dỰng ệ ĩc cịc khèi trưn xoay th êng gẳp : hừnh trô, hừnh nãn, hừnh cẵu.

2. ậảc ệ ĩc bờn vỳ vẺt thÓ cã dỰng hừnh trô,

Hừnh 6.2. Cịc khèi trưn xoay Hừnh 6.1.Bộn xoay ệă gèm

a b c

(25)

II - hừnh chiạu cựa hừnh trô, hừnh nãn, hừnh cẵu

Hdy ệảc bờn vỳ hừnh chiạu cựa hừnh trô (h.6.3), hừnh nãn (h.6.4), hừnh cẵu (h.6.5) vộ trờ lêi cịc cẹu hái sau :

a) Mẫi hừnh chiạu cã hừnh dỰng nhđ thạ nộo ? (tam giịc cẹn, hừnh chọ nhẺt, hừnh trưn).

b) Mẫi hừnh chiạu thÓ hiỷn kÝch thđắc nộo cựa khèi trưn xoay ? (ệđêng kÝnh, chiÒu cao).

(bỪng cịch ệiÒn cịc côm tõ trong ngoẳc ệển vộo cịc bờng 6.1, 6.2, 6.3).

1. Hừnh trô

Bờng 6.1

2. Hừnh nãn

Bờng 6.2

Hừnh chiạu Hừnh dỰng KÝch thđắc

ậụng BỪng CỰnh

Hừnh chiạu Hừnh dỰng KÝch thđắc

ậụng BỪng CỰnh

Hừnh 6.3.Hừnh trô vộ cịc hừnh chiạu cựa hừnh trô

Hừnh 6.4.Hừnh nãn vộ cịc hừnh chiạu cựa hừnh nãn

(26)

3. Hừnh cẵu

Bờng 6.3

Chó ý :

Thđêng dỉng hai hừnh chiạu ệÓ biÓu diÔn khèi trưn xoay, mét hừnh chiạu thÓ hiỷn mẳt bến vộ chiÒu cao, mét hừnh chiạu thÓ hiỷn hừnh dỰng vộ ệđêng kÝnh mẳt ệịy.

Ghi nhắ

1. Hừnh chiạu trến mẳt phỬng song song vắi trôc quay cựa hừnh trô lộ hừnh chọ nhẺt, cựa hừnh nãn lộ hừnh tam giịc cẹn vộ cựa hừnh cẵu lộ hừnh trưn.

2. Hừnh chiạu trến mẳt phỬng vuềng gãc vắi trôc quay cựa cịc khèi trưn xoay ệÒu lộ hừnh trưn.

Cẹu hái

1. Hừnh trô ệ ĩc tỰo thộnh nh thạ nộo ? Nạu ệẳt mẳt ệịy cựa hừnh trô song song vắi mẳt phỬng chiạu cỰnh, thừ hừnh chiạu ệụng vộ hừnh chiạu cỰnh cã hừnh dỰng gừ ?

2. Hừnh nãn ệ ĩc tỰo thộnh nh thạ nộo ? Nạu ệẳt mẳt ệịy cựa hừnh nãn song song vắi mẳt phỬng chiạu cỰnh thừ hừnh chiạu ệụng vộ hừnh chiạu cỰnh cã hừnh dỰng gừ ?

3. Hừnh cẵu ệ ĩc tỰo thộnh nh thạ nộo ? Cịc hừnh chiạu cựa hừnh cẵu cã

ệẳc ệiÓm gừ ? Hừnh chiạu Hừnh dỰng KÝch thđắc

ậụng BỪng

CỰnh Hừnh 6.5.Hừnh cẵu vộ cịc hừnh chiạu cựa hừnh cẵu

(27)

Bài tập

Cho các bản vẽ hình chiếu 1, 2, 3, 4 của các vật thể (h.6.6).

a) Hry đọc các bản vẽ để xác định hình dạng của các vật thể đó.

b) Hry đánh dấu (x) vào ô thích hợp của bảng 6.4 để chỉ rõ sự t ơng quan giữa các vật thể A, B, C, D (h.6.7) với các bản vẽ các hình chiếu 1, 2, 3, 4 (h.6.6).

Bảng 6.4

Hình 6.6.Bản vẽ các hình chiếu

Vật thể

Bản vẽ A B C D

1 2 3 4

Hình 6.7.Các vật thể

1 2 3 4

(28)

Bội 7

Bội tẺp thùc hộnh

ệảc bờn vỳ cịc khèi trưn xoay

I - chuÈn bỡ

- Dông cô : Thđắc, ếke, compa, bót chừ, tÈy, ...

- VẺt liỷu : GiÊy vỳ khữ A4, giÊy nhịp, ...

- Sịch giịo khoa, vẻ bội tẺp.

II - néi dung

ậảc cịc bờn vỳ hừnh chiạu 1, 2, 3, 4 (h.7.1). Hy ệịnh dÊu (x) vộo bờng 7.1 ệÓ chử râ sù tđểng quan giọa cịc bờn vỳ vắi cịc vẺt thÓ A, B, C, D (h.7.2).

Phẹn tÝch vẺt thÓ (h.7.2) ệÓ xịc ệỡnh vẺt thÓ ệđĩc tỰo thộnh tõ cịc khèi hừnh hảc nộo bỪng cịch ệịnh dÊu () vộo bờng 7.2.

1. ậảc ệ ĩc bờn vỳ cịc hừnh chiạu cựa vẺt thÓ cã dỰng khèi trưn.

2. Phịt huy trÝ t ẻng t ĩng khềng gian.

Hừnh 7.1.Cịc bờn vỳ hừnh chiạu

1 2

3

4

(29)

Bờng 7.1 Bờng 7.2

III - Cịc bđắc tiạn hộnh

Yếu cẵu thùc hiỷn trến tê giÊy khữ A4 hoẳc trong vẻ bội tẺp, cịc bđắc tiạn hộnh nhđ sau :

- ậảc kỵ cịc hừnh cho trong hừnh 7.1 vộ ệèi chiạu vắi cịc vẺt thÓ cho trong hừnh 7.2. NhẺn ệóng hừnh dỰng, sau ệã ệịnh dÊu (x) vộo ề ệ chản trong bờng 7.1.

- Phẹn tÝch hừnh dỰng cựa tõng vẺt thÓ xem vẺt thÓ ệđĩc cÊu tỰo tõ cịc khèi hừnh hảc nộo vộ ệịnh dÊu (x) vộo ề ệ chản trong bờng 7.2.

IV - nhẺn xĐt vộ ậịnh giị

Hảc sinh tù nhẺn xĐt vộ ệịnh giị bội lộm theo hđắng dÉn cựa giịo viến.

Cã thÓ em chđa biạt. Vỳ hừnh elÝp

Khi vỳ hừnh ba chiÒu cựa cịc khèi trưn xoay thđêng dỉng thđắc vỳ elÝp chuyến dỉng. Thđắc vỳ elÝp lộ tÊm nhùa hoẳc kim loỰi cã lộm sơn cịc lẫ hừnh elÝp vắi cịc kÝch cì khịc nhau nhđ hừnh 7.3.

Khi vỳ, cẵn chản kÝch thđắc lẫ elÝp cựa thđắc phỉ hĩp vắi kÝch thđắc cựa elÝp cẵn vỳ.

Hừnh elÝp biÓu diÔn ệịy cựa khèi trưn xoay cã tẹm nỪm trến ệđêng biÓu diÔn trôc quay vộ trôc dội cựa elÝp vuềng gãc vắi ệđêng nộy (xem lỰi hừnh 6.2 cựa bội 6).

Hừnh 7.2.Cịc vẺt thÓ VẺt thÓ

Bờn vỳ A B C D

1 2 3 4

VẺt thÓ

Khèi hừnh hảc A B C D

Hừnh trô Hừnh nãn côt Hừnh hép Hừnh chám cẵu

Hừnh 7.3.Thđắc elÝp

(30)

Bội 8

Khịi niỷm vÒ bờn vỳ kỵ thuẺt hừnh cớt

I - Khịi niỷm vÒ bờn vỳ kỵ thuẺt

Nhđ ệ biạt, bờn vỳ kỵ thuẺt lộ tội liỷu kỵ thuẺt chự yạu cựa sờn phÈm. Nã ệđĩc lẺp ra trong giai ệoỰn thiạt kạ vộ ệđĩc dỉng trong tÊt cờ cịc quị trừnh sờn xuÊt, tõ chạ tỰo, lớp rịp, thi cềng ệạn vẺn hộnh, sỏa chọaẦ

Bờn vỳ kỵ thuẺt(gải tớt lộ bờn vỳ) trừnh bộy cịc thềng tin kỵ thuẺt cựa sờn phÈm dđắi dỰng cịc hừnh vỳ vộ cịc kÝ hiỷu theo cịc quy tớc thèng nhÊt vộ thđêng vỳ theo tử lỷ.

Mẫi lỵnh vùc kỵ thuẺt cã loỰi bờn vỳ cựa ngộnh mừnh, trong ệã cã hai loỰi bờn vỳ kỵ thuẺt thuéc hai lỵnh vùc quan trảng lộ :

- Bờn vỳ cể khÝ : găm cịc bờn vỳ liến quan ệạn thiạt kạ, chạ tỰo, lớp rịp, sỏ dông...

cịc mịy vộ thiạt bỡ.

- Bờn vỳ xẹy dùng : găm cịc bờn vỳ liến quan ệạn thiạt kạ, thi cềng, sỏ dông... cịc cềng trừnh kiạn tróc vộ xẹy dùng.

Cịc bờn vỳ kỵ thuẺt ệđĩc vỳ bỪng tay, bỪng dông cô vỳ hoẳc bỪng sù trĩ gióp cựa mịy tÝnh ệiỷn tỏ.

II - khịi niỷm vÒ hừnh cớt

Bờn vỳ kỵ thuẺt nãi chung, ệđĩc xẹy dùng trến cể

sẻ phđểng phịp cịc hừnh chiạu vuềng gãc ệ hảc ẻ chđểng I. Tuy nhiến, ệÓ biÓu diÔn mét cịch râ rộng cịc bé phẺn bến trong bỡ che khuÊt cựa vẺt thÓ, trến

II bờn vỳ kỵ thuẺt

1. Biạt ệ ĩc mét sè khịi niỷm vÒ bờn vỳ kỵ thuẺt.

2. Biạt ệ ĩc khịi niỷm vộ cềng dông cựa hừnh cớt.

Hừnh 8.1.Quờ cam ệđĩc bữ ệềi

(31)

bờn vỳ kỵ thuẺt thđêng dỉng phđểng phịp hừnh cớt. Phđểng phịp nộy gièng nhđ viỷc bữ ệềi quờ cam ệÓ quan sịt cịc phẵn bến trong cựa nã (h.8.1).

Hdy quan sịt cịc hừnh 8.2a, b, c, d vộ cho biạt hừnh cớt cựa èng lãt ệđĩc vỳ nhđ thạ nộo ?

Hừnh cớt lộ hừnh biÓu diÔn phẵn vẺt thÓ ẻ sau mẳt phỬng cớt (khi giờ sỏ cớt vẺt thÓ).

Hừnh cớt dỉng ệÓ biÓu diÔn râ hển hừnh dỰng bến trong cựa vẺt thÓ. Phẵn vẺt thÓ bỡ mẳt phỬng cớt cớt qua ệđĩc kĨ gỰch gỰch (h.8.2d).

Ghi nhắ

1. Bờn vỳ kỵ thuẺt (bờn vỳ) trừnh bộy cịc thềng tin kỵ thuẺt d ắi dỰng cịc hừnh vỳ vộ cịc kÝ hiỷu theo cịc quy tớc thèng nhÊt vộ th êng vỳ theo tử lỷ.

2. Trến bờn vỳ kỵ thuẺt th êng dỉng hừnh cớt ệÓ biÓu diÔn hừnh dỰng bến trong cựa vẺt thÓ.

Cẹu hái

1. Thạ nộo lộ bờn vỳ kỵ thuẺt ?

2. Bờn vỳ cể khÝ vộ bờn vỳ xẹy dùng dỉng trong cịc cềng viỷc gừ ? 3. Thạ nộo lộ hừnh cớt ? Hừnh cớt dỉng ệÓ lộm gừ ?

Hừnh 8.2.Hừnh cớt cựa èng lãt

(32)

Bội 9

Bờn vỳ chi tiạt

I - néi dung cựa Bờn vỳ chi tiạt

Mẫi chiạc mịy hay sờn phÈm thđêng bao găm nhiÒu chi tiạt cã cịc chục nẽng khịc nhau ệđĩc lớp ghĐp vắi nhau tỰo thộnh.

Trong sờn xuÊt, muèn lộm ra mét chiạc mịy (sờn phÈm), trđắc hạt phời chạ tỰo ra cịc chi tiạt theo cịc bờn vỳ chi tiạt, sau ệã mắi tiạn hộnh lớp rịp cịc chi tiạt ệã lỰi theo bờn vỳ lớp ệÓ tỰo thộnh chiạc mịy.

VẺy, bờn vỳ chi tiạt lộ bờn vỳ nhđ thạ nộo, bao găm nhọng néi dung gừ ? Chóng ta hy phẹn tÝch bờn vỳ èng lãt (h.9.1) ệÓ hiÓu râ cịc néi dung ệã.

a) Hừnh biÓu diÔn

Bờn vỳ èng lãt găm hừnh cớt (ẻ vỡ trÝ hừnh chiạu ệụng) vộ hừnh chiạu cỰnh. Hai hừnh ệã biÓu diÔn hừnh dỰng bến trong vộ bến ngoội cựa èng lãt.

1. Biạt ệ ĩc cịc néi dung cựa bờn vỳ chi tiạt.

2. Biạt ệ ĩc cịch ệảc bờn vỳ chi tiạt ệển giờn.

Hừnh 9.1.Bờn vỳ èng lãt

(33)

b) KÝch th ắc

Găm kÝch thđắc ệđêng kÝnh ngoội, ệđêng kÝnh trong vộ chiÒu dội. Cịc kÝch thđắc

ệã cẵn thiạt cho viỷc chạ tỰo vộ kiÓm tra èng lãt.

KÝch thđắc trến bờn vỳ kỵ thuẺt tÝnh theo ệển vỡ lộ milimĐt (mm).

c) Yếu cẵu kỵ thuẺt

Găm chử dÉn vÒ gia cềng, xỏ lÝ bÒ mẳtẦ

d) Khung tến

Găm tến gải chi tiạt mịy, vẺt liỷu, tử lỷ, kÝ hiỷu bờn vỳ, cể sẻ thiạt kạ (chạ tỰo).

Nhđ vẺy, bờn vỳ chi tiạt găm cịc hừnh biÓu diÔn, cịc kÝch thđắc vộ cịc thềng tin cẵn thiạt ệÓ xịc ệỡnh chi tiạt mịy.

Bờn vỳ chi tiạt dỉng ệÓ chạ tỰo vộ kiÓm tra chi tiạt mịy.

Néi dung cựa bờn vỳ chi tiạt ệđĩc tãm lđĩc theo sể ệă hừnh 9.2.

II - ệảc bờn vỳ chi tiạt

Khi ệảc bờn vỳ chi tiạt, yếu cẵu phời hiÓu râ cịc néi dung trừnh bộy trến bờn vỳ vộ thđêng ệảc theo cịc néi dung nhđ bờng 9.1. LÊy bờn vỳ èng lãt (h.9.1) lộm vÝ dô.

Bờng 9.1. Trừnh tù ệảc bờn vỳ chi tiạt

Hừnh 9.2.Sể ệă néi dung bờn vỳ chi tiạt

Trừnh tù ệảc Néi dung cẵn hiÓu Bờn vỳ èng lãt (h.9.1) 1. Khung tến - Tến gải chi tiạt

- VẺt liỷu - Tử lỷ

- èng lãt - ThĐp - 1 : 1 2. Hừnh biÓu diÔn - Tến gải hừnh chiạu

- Vỡ trÝ hừnh cớt - Hừnh chiạu cỰnh

- Hừnh cớt ẻ hừnh chiạu ệụng

3. KÝch thđắc

- KÝch thđắc chung cựa chi tiạt

- KÝch thđắc cịc phẵn cựa chi tiạt - φ28, 30

- ậđêng kÝnh ngoội φ28

ậđêng kÝnh lẫ φ16 ChiÒu dội 30 4. Yếu cẵu kỵ thuẺt - Gia cềng- Xỏ lÝ bÒ mẳt - Lộm tỉ cỰnh

- MỰ kỳm 5. Tững hĩp - Mề tờ hừnh dỰng vộ cÊu tỰo cựa chi tiạt

- Cềng dông cựa chi tiạt - èng hừnh trô trưn

- Dỉng ệÓ lãt giọa cịc chi tiạt Bờn vỳ chi tiạt

Hừnh biÓu diÔn Yếu cẵu kỵ thuẺt Khung tến

(34)

ậÓ nẹng cao kỵ nẽng ệảc bờn vỳ chi tiạt cẵn luyỷn tẺp nhiÒu.

Ghi nhắ

1. Bờn vỳ chi tiạt bao găm cịc hừnh biÓu diÔn, cịc kÝch th ắc vộ cịc thềng tin cẵn thiạt khịc ệÓ xịc ệỡnh chi tiạt ệã.

2. ậÓ nẹng cao kỵ nẽng ệảc bờn vỳ chi tiạt, cẵn luyỷn tẺp nhiÒu.

Cẹu hái

1. Thạ nộo lộ bờn vỳ chi tiạt ? Bờn vỳ chi tiạt dỉng ệÓ lộm gừ ? 2. Em hry nếu trừnh tù ệảc bờn vỳ chi tiạt.

Bội 10

Bội tẺp thùc hộnh

ậảc bờn vỳ chi tiạt ệển giờn cã hừnh cớt

I - chuÈn bỡ

- Dông cô : Thđắc, ếke, compa, bót chừ, tÈy, ...

- VẺt liỷu : GiÊy vỳ khữ A4, giÊy nhịp, ...

- Sịch giịo khoa, vẻ bội tẺp.

II - néi dung

ậảc bờn vỳ chi tiạt vưng ệai (h.10.1) vộ ghi cịc néi dung cẵn hiÓu vộo mÉu nhđ bờng 9.1 (ẻ bội 9).

III - cịc bđắc tiạn hộnh

- Trđắc khi lộm bội tẺp thùc hộnh, cẵn nớm vọng cịch ệảc bờn vỳ chi tiạt (xem lỰi vÝ dô ẻ bội 9).

1. ậảc ệ ĩc bờn vỳ chi tiạt ệển giờn cã hừnh cớt.

2. Cã tịc phong lộm viỷc theo quy trừnh.

(35)

- ậảc bờn vỳ vưng ệai theo trừnh tù nhđ vÝ dô trong bội 9.

- KĨ bờng theo mÉu 9.1 vộo bội lộm vộ ghi phẵn trờ lêi vộo bờng.

Bội lộm trến giÊy khữ A4 hoẳc trong vẻ bội tẺp vộ hoộn thộnh tỰi lắp.

Chó ý :

Vưng ệai lộ mét chi tiạt cựa bé vưng ệai dỉng ệÓ ghĐp nèi chi tiạt hừnh trô vắi cịc chi tiạt khịc.

IV - nhẺn xĐt vộ ậịnh giị

Hảc sinh tù nhẺn xĐt vộ ệịnh giị bội lộm theo hđắng dÉn cựa giịo viến.

Hừnh 10.1.Bờn vỳ chi tiạt vưng ệai

(36)

Bội 11

biÓu diÔn ren

I - Chi tiạt cã ren

Hdy kÓ tến mét sè chi tiạt cã ren trong hừnh 11.1 vộ cho biạt cềng dông cựa chóng.

II - Quy đắc vỳ ren

Ren cã kạt cÊu phục tỰp nến cịc loỰi ren ệÒu ệđĩc vỳ theo cỉng mét quy đắc.

1. Ren ngoội (ren trôc)

Ren ngoội lộ ren ệđĩc hừnh thộnh ẻ mẳt ngoội cựa chi tiạt (h.11.2).

Quan sịt ren trôc (h.11.2) vộ xem cịc hừnh chiạu cựa ren trôc (h.11.3). Em hdy nhẺn xĐt vÒ quy đắc vỳ ren bỪng cịch ghi côm tõ liÒn ệẺmvộ côm tõ liÒn mờnh vộo cịc mỷnh ệÒ sau :

1. NhẺn dỰng ệ ĩc ren trến bờn vỳ chi tiạt.

2. Biạt ệ ĩc quy ắc vỳ ren.

Hừnh 11.1.Mét sè chi tiạt cã ren a

b

c d

e

g h

(37)

- ậđêng ệửnh ren ệđĩc vỳ bỪng nĐt ...

- ậđêng chẹn ren ệđĩc vỳ bỪng nĐt ...

- ậđêng giắi hỰn ren ệđĩc vỳ bỪng nĐt ...

- Vưng ệửnh ren ệđĩc vỳ ệãng kÝn bỪng nĐt ...

- Vưng chẹn ren ệđĩc vỳ hẻ bỪng nĐt ...

2. Ren trong (ren lẫ)

Ren trong lộ ren ệđĩc hừnh thộnh ẻ mẳt trong cựa lẫ (h.11.4).

Quan sịt ren lẫ (h.11.4) vộ xem cịc hừnh cớt, hừnh chiạu cựa ren lẫ (h.11.5). Hdy nhẺn xĐt vÒ quy đắc vỳ ren bỪng cịch ghi côm tõ liÒn ệẺmvộ côm tõ liÒn mờnh vộo cịc mỷnh ệÒ sau :

- ậđêng ệửnh ren ệđĩc vỳ bỪng nĐt ...

- ậđêng chẹn ren ệđĩc vỳ bỪng nĐt ...

- ậđêng giắi hỰn ren ệđĩc vỳ bỪng nĐt ...

- Vưng ệửnh ren ệđĩc vỳ ệãng kÝn bỪng nĐt ...

- Vưng chẹn ren ệđĩc vỳ hẻ bỪng nĐt...

Hừnh 11.4. Ren lẫ Hừnh 11.5.Hừnh cớt vộ hừnh chiạu cựa ren lẫ Hừnh 11.2.Ren trôc Hừnh 11.3.Hừnh chiạu cựa ren trôc

(38)

Chó ý :

ậđêng gỰch gỰch ệđĩc kĨ ệạn ệđêng ệửnh ren.

3. Ren bỡ che khuÊt

Trđêng hĩp ren trôc hoẳc ren lẫ bỡ che khuÊt thừ cịc ệđêng

ệửnh ren, chẹn ren, giắi hỰn ren... ệÒu ệđĩc vỳ bỪng nĐt ệụt (hừnh chiạu ệụng cựa hừnh 11.6).

Ghi nhắ Quy ắc vỳ ren : 1. Ren nhừn thÊy :

−−ậ êng ệửnh ren vộ ệ êng giắi hỰn ren vỳ bỪng n t liÒn ệẺm.

−−ậ êng chẹn ren vỳ bỪng n t liÒn mờnh vộ vưng chẹn ren chử vỳ 3/4 vưng.

2. Ren bỡ che khuÊt :

Cịc ệ êng ệửnh ren, ệ êng chẹn ren vộ ệ êng giắi hỰn ren ệÒu vỳ bỪng n t ệụt.

Cẹu hái

1. Ren dỉng ệÓ lộm gừ ?

2. KÓ mét sè chi tiạt cã ren mộ em biạt.

3. Quy ắc vỳ ren trôc vộ ren lẫ khịc nhau nh thạ nộo ?

Bội tẺp

1. X t xem cịc hừnh chiạu ệụng vộ hừnh chiạu cỰnh cựa ren trôc ẻ hừnh 11.7, hừnh nộo vỳ ệóng ? (ghi kÝ hiỷu tến hừnh ệóng vộo bờng 11.1).

2. X t xem cịc hừnh cớt vộ hừnh chiạu cựa ren lẫ ẻ hừnh 11.8, hừnh nộo vỳ ệóng ? (ghi kÝ hiỷu tến hừnh ệóng vộo bờng 11.2).

Hừnh 11.6.Ren khuÊt

(39)

Bờng 11.1 Bờng 11.2

C

ã thÓ em chđa biạt. Quy đắc vỳ ren ẽn khắp

1. Trến hừnh cớt, quy đắc ren trôc khềng bỡ cớt vộ che khuÊt phẵn ren lẫ ẽn khắp, do ệã cịc ệđêng ệửnh ren, chẹn ren vộ giắi hỰn ren cựa trôc ệđĩc vỳ ệẵy ệự (h.11.9b).

2. Ren trôc vộ ren lẫ muèn ẽn khắp ệđĩc vắi nhau thừ cịc yạu tè : dỰng ren, ệđêng kÝnh ren, bđắc ren, hđắng xoớn... phời nhđ nhau.

Hừnh 11.7.Ren trôc Hừnh 11.8.Ren lẫ

Hừnh chiạu ậóng

ậụng CỰnh

Hừnh ậóng

Hừnh cớt Hừnh chiạu

Hừnh 11.9.Ren trôc vộ ren lẫ ẽn khắp a

b

c

d

e

f

a

b

c

d

e

f

a b

(40)

Bội 12

Bội tẺp thùc hộnh

ệảc bờn vỳ chi tiạt ệển giờn cã ren

I - chuÈn bỡ

- Dông cô : Thđắc, ếke, compa, bót chừ, tÈy, ...

- VẺt liỷu : GiÊy vỳ khữ A4, giÊy nhịp, ...

- Sịch giịo khoa, vẻ bội tẺp.

- VẺt mÉu : Cền cã ren.

II - néi dung

ậảc bờn vỳ cền cã ren (h.12.1) vộ ghi cịc néi dung cẵn hiÓu vộo mÉu nhđ bờng 9.1 (ẻ bội 9).

1. ậảc ệ ĩc bờn vỳ chi tiạt ệển giờn cã ren.

2. Cã tịc phong lộm viỷc theo quy trừnh.

Hừnh 12.1.Bờn vỳ cền cã ren

(41)

III - cịc bđắc tiạn hộnh

Cịc bđắc tiạn hộnh gièng nhđ bội 10.

Bội lộm trến giÊy khữ A4 hoẳc vẻ bội tẺp vộ hoộn thộnh tỰi lắp.

Iv - nhẺn xĐt vộ ậịnh giị

Hảc sinh tù nhẺn xĐt vộ ệịnh giị bội lộm theo hđắng dÉn cựa giịo viến.

C

ã thÓ em chđa biạt. KÝ hiỷu cựa ren

1.Cịc loỰi ren khịc nhau ệđĩc phẹn biỷt bỪng kÝ hiỷu dỰng ren nhđ bờng 12.1.

Bờng 12.1 KÝ hiỷu loỰi ren

2.Trong kÝ hiỷu ren cã ghi kÝ hiỷu dỰng ren, kÝch thđắc ệđêng kÝnh dcựa ren, bđắc ren P, hđắng xoớn. Nạu ren cã hđắng xoớn phời thừ khềng ghi hđắng xoớn, nhđng nạu ren cã hđắng xoớn trịi thừ ghi chọ LH.

VÝ dô : 1) M 20 x1 M: kÝ hiỷu ren hỷ mĐt.

20: kÝch thđắc ệđêng kÝnh d cựa ren.

1: kÝch thđắc bđắc ren P.

Ren hđắng xoớn phời (khềng cã kÝ hiỷu).

2)Tr 40 x2 LH Tr: kÝ hiỷu ren hừnh thang.

40: kÝch thđắc ệđêng kÝnh d cựa ren.

2: kÝch thđắc bđắc ren P.

LH: kÝ hiỷu hđắng xoớn trịi.

LoỰi ren KÝ hiỷu DỰng ren

Ren hỷ mĐt M

Ren hừnh thang Tr

Ren vuềng Sq

(42)

Bội 13

bờn vỳ lớp

I - Néi dung cựa bờn vỳ lớp Bờn vỳ lớp diÔn

tờ hừnh dỰng, kạt cÊu cựa mét sờn phÈm vộ vỡ trÝ tđểng quan giọa cịc chi tiạt mịy cựa sờn phÈm.

Bờn vỳ lớp lộ tội liỷu kỵ thuẺt chự yạu dỉng trong thiạt kạ, lớp rịp vộ sỏ dông sờn phÈm.

Cịc néi dung cựa bờn vỳ lớp

ệđĩc thÓ hiỷn qua vÝ dô bờn vỳ lớp bé vưng ệai (h.13.1) :

1. Biạt ệ ĩc néi dung vộ cềng dông cựa bờn vỳ lớp.

2. Biạt ệ ĩc cịch ệảc bờn vỳ lớp ệển giờn.

Hừnh 13.1.

Bờn vỳ lớp bé vưng ệai

(43)

- Hừnh biÓu diÔn: găm hừnh chiạu vộ hừnh cớt diÔn tờ hừnh dỰng, kạt cÊu vộ vỡ trÝ cịc chi tiạt mịy cựa bé vưng ệai.

- KÝch thđắc: găm kÝch thđắc chung cựa bé vưng ệai, kÝch thđắc lớp cựa cịc chi tiạt.

- Bờng kế: găm sè thụ tù, tến gải chi tiạt, sè lđĩng, vẺt liỷuẦ

- Khung tến: găm tến sờn phÈm, tử lỷ, kÝ hiỷu bờn vỳ, cể sẻ thiạt kạ (sờn xuÊt).

Néi dung cựa bờn vỳ lớp ệđĩc tãm lđĩc theo sể ệă hừnh 13.2.

II - ệảc bờn vỳ lớp

ậảc bờn vỳ lớp lộ thềng qua cịc néi dung trừnh bộy trến bờn vỳ lớp ệÓ biạt ệđĩc hừnh dỰng, kạt cÊu cựa sờn phÈm vộ vỡ trÝ tđểng quan giọa cịc chi tiạt cựa sờn phÈm.

Khi ệảc thđêng theo trừnh tù nhÊt ệỡnh nhđ vÝ dô ẻ bờng 13.1.

Bờng 13.1. Trừnh tù ệảc bờn vỳ lớp

Hừnh 13.2.Sể ệă néi dung bờn vỳ lớp

Trừnh tù ệảc Néi dung cẵn hiÓu Bờn vỳ lớp cựa bé vưng ệai (h.13.1) 1. Khung tến - Tến gải sờn phÈm

- Tử lỷ bờn vỳ - Bé vưng ệai

- 1 : 2 2. Bờng kế Tến gải chi tiạt vộ sè lđĩng chi tiạt - Vưng ệai (2)

- ậai èc (2) - Vưng ệỷm (2) - Bu lềng (2) 3. Hừnh biÓu diÔn Tến gải hừnh chiạu, hừnh cớt (1) - Hừnh chiạu bỪng

- Hừnh chiạu ệụng cã cớt côc bé 4. KÝch thđắc - KÝch thđắc chung (2)

- KÝch thđắc lớp giọa cịc chi tiạt (3) - KÝch thđắc xịc ệỡnh khoờng cịch

giọa cịc chi tiạt

- 140, 50, 78 - M10 - 50, 110

5. Phẹn tÝch chi tiạt Vỡ trÝ cựa cịc chi tiạt (4) - Tề mộu cho cịc chi tiạt (h.13.3) 6. Tững hĩp - Trừnh tù thịo, lớp (5)

- Cềng dông cựa sờn phÈm

- Thịo chi tiạt 2 - 3 - 4 - 1 Lớp chi tiạt 1 - 4 - 3 - 2 - GhĐp nèi chi tiạt hừnh trô vắi

cịc chi tiạt khịc.

Bờn vỳ lớp

Hừnh biÓu diÔn Bờng kế Khung tến

(44)

Chó ý :

1. Cho phĐp vỳ mét phẵn hừnh cớt (hừnh cớt côc bé) ẻ trến hừnh chiạu.

2. KÝch thđắc chung : kÝch thđắc chiÒu dội, chiÒu cao vộ chiÒu réng cựa sờn phÈm.

3. KÝch thđắc lớp : kÝch thđắc chung cựa hai chi tiạt ghĐp vắi nhau nhđ ệđêng kÝnh cựa trôc vộ lẫ, ệđêng kÝnh ren...

4. Vỡ trÝ cựa chi tiạt : mẫi chi tiạt ệđĩc tề mét mộu ệÓ xịc ệỡnh vỡ trÝ cựa nã ẻ trến bờn vỳ (h.13.3).

5. Trừnh tù thịo lớp : ghi sè chi tiạt theo trừnh tù thịo vộ lớp.

Ghi nhắ

1. Bờn vỳ lớp diÔn tờ hừnh dỰng, kạt cÊu cựa sờn phÈm vộ vỡ trÝ t ểng quan giọa cịc chi tiạt cựa sờn phÈm.

2. Cẵn luyỷn tẺp ệảc nhiÒu ệÓ nẹng cao kỵ nẽng ệảc bờn vỳ lớp.

Cẹu hái

1. So sịnh néi dung bờn vỳ lớp vắi bờn vỳ chi tiạt. Bờn vỳ lớp dỉng ệÓ lộm gừ ?

2. Nếu trừnh tù ệảc bờn vỳ lớp.

Hừnh 13.3.Tề mộu cịc chi tiạt Hừnh 13.4.Bé vưng ệai

(45)

Bội 14

Bội tẺp thùc hộnh

ệảc bờn vỳ lớp ệển giờn

I - chuÈn bỡ

- Dông cô : Thđắc, ếke, compa, bót chừ ệen, bót chừ mộu, tÈy, ...

- VẺt liỷu vỳ : GiÊy vỳ khữ A4, giÊy nhịp, ...

- Sịch giịo khoa, vẻ bội tẺp.

- ậÒ bội : Bờn vỳ lớp bé rưng rảc.

II - néi dung

ậảc bờn vỳ lớp bé rưng rảc (h.14.1) vộ trờ lêi cịc cẹu hái theo mÉu bờng 13.1 (ẻ bội 13).

III - cịc bđắc tiạn hộnh

Trđắc khi lộm bội tẺp thùc hộnh, cẵn nớm vọng cịch ệảc bờn vỳ lớp (xem vÝ dô ẻ bội 13).

- ậảc bờn vỳ lớp bé rưng rảc theo cịc bđắc nhđ vÝ dô bờn vỳ lớp bé vưng ệai ẻ bội 13.

- KĨ theo mÉu bờng 13.1 vộ ghi phẵn trờ lêi vộo bờng.

Bội lộm trến giÊy khữ A4 hoẳc trong vẻ bội tẺp vộ hoộn thộnh tỰi lắp.

IV - nhẺn xĐt vộ ậịnh giị

Hảc sinh tù nhẺn xĐt vộ ệịnh giị bội lộm theo hđắng dÉn cựa giịo viến.

1. ậảc ệ ĩc bờn vỳ lớp ệển giờn.

2. Ham thÝch từm hiÓu bờn vỳ cể khÝ.

(46)

Bội 15

bờn vỳ nhộ

I - néi dung bờn vỳ nhộ

Bờn vỳ nhộ lộ mét loỰi bờn vỳ xẹy dùng thđêng dỉng.

Bờn vỳ nhộ găm cịc hừnh biÓu diÔn (mẳt bỪng, mẳt ệụng, mẳt cớt) vộ cịc sè liỷu

Hừnh 14.1. Bờn vỳ lớp bé rưng rảc

1. Biạt ệ ĩc néi dung vộ cềng dông cựa bờn vỳ nhộ.

2. Biạt ệ ĩc mét sè kÝ hiỷu bỪng hừnh vỳ cựa mét sè bé phẺn dỉng trến bờn vỳ nhộ.

3. Biạt cịch ệảc bờn vỳ nhộ ệển giờn.

(47)

xịc ệỡnh hừnh dỰng, kÝch thđắc, cÊu tỰo cựa ngềi nhộ.

Bờn vỳ nhộ ệđĩc dỉng trong thiạt kạ vộ thi cềng xẹy dùng ngềi nhộ.

Hừnh 15.1. Bờn vỳ nhộ mét tẵng

(48)

Hy xem bờn vỳ nhộ mét tẵng (h.15.1) ệÓ hiÓu râ nhọng néi dung cựa bờn vỳ nhộ.

a) Mẳt bỪng : lộ hừnh cớt mẳt bỪng cựa ngềi nhộ, nhỪm diÔn tờ vỡ trÝ, kÝch thđắc cịc tđêng, vịch, cỏa ệi, cỏa sữ, cịc thiạt bỡ, ệă ệỰc... Mẳt bỪng lộ hừnh biÓu diÔn quan trảng nhÊt cựa bờn vỳ nhộ.

b) Mẳt ệụng: lộ hừnh chiạu vuềng gãc cịc mẳt ngoội cựa ngềi nhộ lến mẳt phỬng chiạu ệụng hoẳc mẳt phỬng chiạu cỰnh, nhỪm biÓu diÔn hừnh dỰng bến ngoội găm cã mẳt chÝnh, mẳt bến...

c) Mẳt cớt : lộ hừnh cớt cã mẳt phỬng cớt song song vắi mẳt phỬng chiạu ệụng hoẳc mẳt phỬng chiạu cỰnh, nhỪm biÓu diÔn cịc bé phẺn vộ kÝch thđắc cựa ngềi nhộ theo chiÒu cao.

II - KÝ hiỷu quy đắc mét sè bé phẺn cựa ngềi nhộ

Trến bờn vỳ nhộ thđêng dỉng nhọng kÝ hiỷu quy đắc ệÓ vỳ mét sè bé phẺn cựa ngềi nhộ nhđ bờng 15.1.

Bờng 15.1. KÝ hiỷu quy đắc mét sè bé phẺn cựa ngềi nhộ

Cịc kÝ hiỷu trong bờng 15.1 diÔn tờ cịc bé phẺn cựa ngềi nhộ ẻ cịc hừnh biÓu diÔn nộo ?

(49)

III - ệảc bờn vỳ nhộ

Cịch ệảc bờn vỳ nhộ tđểng tù nhđ cịch ệảc bờn vỳ lớp ẻ bội 13. Thđêng ệảc theo trừnh tù nhđ bờng 15.2 (lÊy bờn vỳ nhộ hừnh 15.1 lộm vÝ dô).

Bờng 15.2. Trừnh tù ệảc bờn vỳ nhộ

Trừnh tù ệảc Néi dung cẵn hiÓu Bờn vỳ nhộ mét tẵng (h.15.1)

1. Khung tến - Tến gải ngềi nhộ - Tử lỷ bờn vỳ

- Nhộ mét tẵng - 1 : 100

2. Hừnh biÓu diÔn - Tến gải hừnh chiạu - Tến gải mẳt cớt

- Mẳt ệụng

- Mẳt cớt A-A, mẳt bỪng

3. KÝch thđắc

- KÝch thđắc chung - KÝch thđắc tõng

bé phẺn

- 6300, 4800, 4800 - Phưng sinh hoỰt chung :

(4800 x2400) + (2400 x600) Phưng ngự : 2400 x2400 Hiến réng : 1500 x2400 NÒn cao : 600

Tđêng cao : 2700 Mịi cao : 1500

4. Cịc bé phẺn

- Sè phưng - Sè cỏa ệi vộ sè

cỏa sữ

- Cịc bé phẺn khịc

- 3 phưng

- 1 cỏa ệi 2 cịnh, 6 cỏa sữ ệển - 1 hiến cã lan can

(50)

ậÓ bữ sung cho bờn vỳ nhộ, ngđêi ta thđêng dỉng hừnh chiạu phèi cờnh cựa ngềi nhộ (h.15.2).

Cẵn luyỷn tẺp nhiÒu ệÓ nẹng cao kỵ nẽng ệảc bờn vỳ nhộ.

Ghi nhắ

1. Bờn vỳ nhộ găm cịc hừnh biÓu diÔn (mẳt bỪng, mẳt ệụng, mẳt cớt ...) vộ cịc sè liỷu xịc ệỡnh hừnh dỰng, kÝch th ắc vộ kạt cÊu cựa ngềi nhộ.

2. Cẵn luyỷn tẺp ệảc nhiÒu ệÓ nẹng cao kỵ nẽng ệảc bờn vỳ nhộ nãi riếng vộ bờn vỳ kỵ thuẺt nãi chung.

Cẹu hái

1. Bờn vỳ nhộ găm nhọng hừnh biÓu diÔn nộo ? Chóng th êng ệ ĩc ệẳt ẻ nhọng vỡ trÝ nộo trến bờn vỳ ?

2. Cịc hừnh biÓu diÔn cựa bờn vỳ thÓ hiỷn cịc bé phẺn nộo cựa ngềi nhộ ? 3. Trừnh tù ệảc bờn vỳ nhộ nh thạ nộo ?

Hừnh 15.2. Hừnh chiạu phèi cờnh cựa ngềi nhộ mét tẵng

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

KÕt hîp víi c¸c tÝnh chÊt nªu trªn, ta cã thÓ chøng minh ®−îc mét sè tÝnh chÊt nãi vÒ mèi liªn hÖ gi÷a quan hÖ song song vµ quan hÖ vu«ng gãc cña ®−êng th¼ng vµ

Qua bµi häc, anh (chÞ) hiÓu nh− thÕ nµo vÒ tÝnh chñ quan vµ tÝnh kh¸ch quan cña ng−êi ®äc trong tiÕp nhËn v¨n häc ? Ph©n tÝch tÇm quan träng cña chóng.. Trong tr−êng

N íc cã vai trß hÕt søc quan träng ®èi víi sù sèng nãi chung vµ con ng êi nãi

Mét mÆt C«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y lµ lý thuyÕt phôc vô cho c«ng viÖc chuÈn bÞ s¶n xuÊt vµ tæ chøc s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶ nhÊt. C«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y lµ mét m«n häc

Tuy nhiªn trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, do khai th¸c c«ng nghiÖp céng víi më réng canh t¸c n«ng nghiÖp, d©n di c- tõ ven biÓn lªn vïng cao vµ viÖc khai th¸c LSNG thiÕu

Hái mét c«ng nh©n lµm mét s¶n phÈm.. trong

VËy cho nªn, nhiÒu n-íc cã b¶o tµng vò khÝ ®Ó nãi lªn sù ph¸t triÓn lÞch sö cña vò khÝ g¾n liÒn víi sù ph¸t triÓn cña khoa häc vµ c«ng nghÖ, vµ sù ph¸t triÓn kinh tÕ

Tuy các kết quả can thiệp trên một số địa bàn về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, thuốc thiết yếu cũng như năng lực của CBYT là có hiệu quả nhưng cần thiết phải có

Häc sinh th­êng ¸p dông sai c«ng thøc tÝnh giíi h¹n cña tæng vµ tÝch c¸c d·y sè... Chøng minh d·y t¨ng vµ bÞ chÆn trªn hoÆc gi¶m vµ bÞ

Bệnh không lây nhiễm, theo WHO, là các bệnh mạn tính, không lây từ người này sang người khác, bệnh mắc lâu dài và tiến triển chậm (Noncommunicable diseases

§èi víi chÊt r¾n hoÆc polymer, do nh÷ng khuyÕt tËt trong m¹ng tinh thÓ hoÆc trong chuçi dµi ph©n tö, thµnh phÇn cña hîp chÊt th−êng kh«ng øng ®óng víi mét c«ng

Vì oâng laø ngöôøi nöôùc ngoaøi, khoâng phaûi laø coâng daân Vieät Nam, oâng khoâng coù quoác tòch Vieät Nam.... Quyền có

Phân tích mối liên quan giữa mức độ sao chép gen GAS5 với các đặc điểm lâm sàng, giải phẫu bệnh và thời gian sống thêm sau mổ ở bệnh nhân ung thư biểu

điểm lâm sàng của viêm phổi do phế cầu không có sự khác biệt so với lâm sàng của viêm phổi do một s nguyên nhân khác (viêm phổi do vi khuẩn không điển hình, h n hợp phế

Tập huấn kỹ thuật đã cung cấp khái niệm thống nhất của WHO về nguyên nhân tử vong, bao gồm nguyên nhân chính (Underlying Cause of Death), nguyên nhân trực

[r]

Ngµnh C«ng nghiÖp cã vai trß thÕ nµo ®èi víi ®êi sèng vµ s¶n xuÊt?.

Các vạt da tự do có nối mạch vi phẫu là những vạt da được thiết kế dựa trên những động mạch có nhánh xuyên ra da, vạt được bóc rời khỏi nơi lấy vạt và được chuyển

Các tác phẩm văn học phiêu lưu cũng chủ yếu là các tác phẩm văn học dành cho thiếu nhi: Timua và đồng đội; Các cuộc phiêu lưu của Mít đặc; Các cuộc phiêu lưu

Vũ Lai Hoàng, Đặng Quốc Khánh - Ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ đến tính chất của compozit Cu-TiC 19 Phan Văn Nghị, Nguyễn Thái Bình, Lê Quang Duy, Cao Thanh Long

Lê Đức Tùng, Hà Văn Tân, Chu Thị Hà Phương, Lê Tuấn Anh - Kiến thức, thái độ, thực hành về phòng chống HIV/AIDS ở học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Phổ Yên,

lan Trần mộng xuân (cymbidium lowianum) tại Phia Oắc – Phia Đén, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng 165 Nguyễn Tú Huy, Đào Thanh Vân, Đào Thị Thanh Huyền -

Nguyễn Văn Lợi - Xác định khả năng bảo quản thịt gà bằng tinh dầu vỏ quả chanh 25 Trần Minh Quân, Nguyễn Văn Đoàn - Kết quả so sánh một số tổ hợp ngô lai mới tại Thái