Lop 2 - TOAN - Tuan 25 - Bai - Gio, phut

12  Download (0)

Full text

(1)
(2)
(3)

1 giờ = 60 phút 1 giờ = 60 phút

60 phút = 1 giờ

60 phút = 1 giờ

(4)

8

giờ

(5)

8 giờ 15 phút

Hãy nêu vị trí của kim phút khi đồng hồ chỉ 8 giờ 15 phút?

Khi kim phút chỉ vào số 3

(6)

9 gi 15 phút

?

?

10 gi 15 phút

Em hãy đọc giờ trên đồng hồ

(7)

8 giờ 30 phút

Hay là 8 giờ rưỡi

Hãy nêu vị trí của kim phút khi đồng hồ chỉ 8 giờ 30 phút?

Khi kim phút chỉ vào số 6

(8)

Mời các em quay kim đồng hồ đến các vị trí 9 giờ, 9 giờ 15 phút, 9 giờ 30 phút

?

?

(9)

Bµi 1: §ång hå chØ mÊy giê ?

A B C D

7 giờ 15 phút

2 giờ 30 phút

11 giờ 30 phút

3 giờ đúng

(10)

Bài 2: Mỗi tranh vẽ ứng với đồng hồ nào?

A

Mai ngủ dậy lúc 6 giờ.

B

Mai đến tr ờng lúc 7 giờ 15 phút

C D

Mai ăn sáng lúc 6 giờ 15 phút

Mai tan học về lúc 11 giờ 30 phút

(11)

Bài 3. Tính theo mẫu

a

1 gi + 2 gi = 3 gi

5 gi + 2 gi =

4 gi + 6 gi = 8 gi + 7 gi =

b

5 gi - 2 gi = 3 gi

9 gi - 3 gi = 12 gi - 8 gi =

16 gi - 10 gi = 7 giờ

10 giờ 15 giờ

6 giờ 4 giờ

6 giờ

(12)

Figure

Updating...

References

Related subjects :